ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU


Dyrekcja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zawiadamia o przetargu:

Wykonywanie usługi zarządzania podróżą obejmującej usługę sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych oraz organizacji przewozu osób, a także noclegów oraz związanych z nimi usług dodatkowych na potrzeby Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa


który został ogłoszony w dniu 1 kwietnia 2014 r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod nr: 70225-2014

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna na stronie UZP:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70225&rok=2014-04-01

Dokumenty do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): do pobrania plik SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ Zal_2_do_SIWZ.rtf
Załącznik nr 3 do SIWZ Zal_3_SIWZ.rtf
Załącznik nr 3A do SIWZ Zal_3A_SIWZ.rtf
Załącznik nr 4 do SIWZ Zal_4_do_SIWZ.rtf
Załącznik nr 5 do SIWZ Zal_5_SIWZ.rtf
Projekt Umowy Projekt_Umowy.pdf

Wyjaśnienie Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie: Wyjasnienie.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania plik pdf

 


ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU


Dyrekcja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zawiadamia o przetargu:

Przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów w ramach projektu POKL: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” o nr UDA-POKL.03.03.04-00-290/09-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


który został ogłoszony w dniu 7 lutego 2011 r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod nr: 43791-2011

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna na stronie UZP:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=43791&rok=2011-02-07

W dniu 8.02.2011 r. zostały wprowadzone zmiany do zał. nr 4 SIWZ. Termin otwarcia ofert nie ulega zmianie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): do pobrania plik pdf

Wersję drukowaną SIWZ można otrzymać w siedzibie Instytutu: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w pokoju nr 208.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu: Przygotowanie do druku, druk i dostawę  materiałów w ramach projektu POKL: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”  o nr UDA-POKL.03.03.04-00-290/09-00, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 15.02.2011 r. do godz. 12:00 wpłynęło 5 ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Cena brutto

1 PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42,
71-062 Szczecin
66.000,00 zł
2 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12 A
01-142 Warszawa
77.290,74 zł
3 Konsorcjum C&K
ul. Marka Hłaski 10A
01-689 Warszawa
103.566,00 zł
4 Stämpfli Polska Sp.z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 38
02-479 Warszawa
78.156,66 zł
5 Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk
ul. Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice
100.245,00 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania plik pdf

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Komisja Przetargowa ustaliła, że oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca zaoferował zrealizowanie przedmiotu zamówienia za najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. W związku z powyższym oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 24.02.2011 r.

 


ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU


Dyrekcja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zawiadamia o przetargu:

Przygotowanie oraz drukowanie publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk


który został ogłoszony w dniu 29 lipca 2010 r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod nr: 203197-2010

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna na stronie UZP:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=203197&rok=2010-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne na stronie UZP:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=237046&rok=2010-08-04

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): do pobrania (plik pdf)

Pytania i odpowiedzi: Odpowiedzi 1 do pobrania (plik pdf), Odpowiedzi 2 do pobrania (plik pdf)

Wersję drukowaną SIWZ można otrzymać w  siedzibie Instytutu: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w pokoju nr 208 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu: "Przygotowanie oraz drukowanie publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk" do dnia 16 sierpnia 2010 roku do godz. 10:00 wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu:

na część I „Przygotowanie do druku publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN”

Numer oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Cena brutto

5

Konsorcjum osób fizycznych:
Pełnomocnik: Elżbieta Wierzbicka - Konieczna
ul. Akermańska 1 m. 41
02-760 Warszawa

210.000 zł

 

na część II „Drukowanie publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN”

Numer oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Geokart – International
Spółka z o.o.
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

85.400 zł

3

Perfekt – Gaul i wspólnicy sp.j
60-363 Poznań, ul. Grodziska 11
PREPRES
60-321 Poznań
ul. Świerzawska 1

60.400 zł

4

EXPOL
P. Rybiński, J. Dąbek
Spółka Jawna
ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek

64.620 zł

6

PPH Zapol
Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

55.500 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania (plik pdf)

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa ustaliła, że:

1)oferta nr 5 spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, dotyczące części I „Przygotowanie do druku publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN”. W związku z powyższym oferta nr 5 została uznana za najkorzystniejszą.

2)oferta nr 6 spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, dotyczące części II „Drukowanie publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN”. Wykonawca zaoferował zrealizowanie przedmiotu zamówienia za najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. W związku z powyższym oferta nr 6 została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte nie wcześniej niż 2.09.2010 r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU


Dyrekcja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zawiadamia o przetargu:

Drukowanie publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

który został ogłoszony w dniu 28 maja 2010 r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod nr: 137797-2010

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna na stronie UZP:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=137797&rok=2010-05-28

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): do pobrania (plik pdf)
Wersję drukowaną SIWZ można otrzymać w  siedzibie Instytutu: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w pokoju nr 208.

Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu: "Drukowanie publikacji naukowych na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk" do dnia 14 czerwca 2010 roku do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
1. Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESUS Tomasz Przybylak Ul. Ratajczaka 26/8, 61-815 Poznań 4969 zł
2. PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 9720 zł

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania (plik pdf)

W toku badania ofert, Komisja Przetargowa ustaliła, że oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca zaoferował zrealizowanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. W związku z powyższym oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 29.06.2010 r.