Publikacje

Strona główna / Publikacje / Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III

Monika Stanny, Andrzej Rosner, Łukasz Komorowski

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III
Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika

Warszawa 2018, 297 s.
Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN: 978-83-948933-4-7 (Fundacja EFRWP)
ISBN: 978-83-65390-06-6 (Wydawnictwo Naukowe Scholar)
DOI: 10.7366/90066MROWIII

 

 

 

Więcej o książce i projekcie TUTAJ

 

Publikacja - pełna wersja TUTAJ (plik pdf 25 MB)

 

O projekcie Monitoring rozwoju obszarów wiejskich   7
Wprowadzenie. Tytułem wstępu do III etapu MROW   9
Rozdział I. Struktura projektu badawczego i przyjętych ogólnych założeń metodologicznych    13
Rozdział II. Problemy dotyczące porównywalności danych pierwszego i trzeciego etapu badań  25
Rozdział III. Składowe rozwoju społeczno-gospodarczego – poziom i dynamika zmian  29
III.1. Dostępność przestrzenna gmin  30
III.2. Stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej  51
III.3. Charakterystyka funkcji rolniczej  64
III.4. Rozwój funkcji pozarolniczych  79
III.5. Lokalne finanse publiczne  93
III.6. Problematyka demograficzna  112
III.7. Stopień zrównoważenia rynku pracy  126
III.8. Problematyka edukacyjna  144
III.9. Aktywność społeczna  162
III.10. Spójność i zamożność społeczności lokalnej  182
III.11. Elementy warunków mieszkaniowych  202
Rozdział IV. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich  217
Rozdział V. Typologiczne zróżnicowanie struktur społeczno-gospodarczych badanych jednostek terytorialnych  229
Uwagi końcowe 253
Spis treści
Aneksy 263
Aneks 1. Wykaz wskaźników empirycznych wykorzystanych w badaniu i ich podstawowa charakterystyka 264
Aneks 2. Współczynniki korelacji rang rho Spearmana pomiędzy składowymi rozwoju społeczno-gospodarczego 269
Aneks 3. Granice przedziału „przeciętnej” dynamiki zmian między MROW 2014 i MROW 2018 według poszczególnych składowych  270
Aneks 4. Zróżnicowanie dynamiki zmian według województw i składowych rozwoju społeczno-gospodarczego 271
Wykaz tabel i rysunków 279
Tabele 279
Rysunki 280
Bibliografia  287

Powrót