O instytucie

Strona główna / O instytucie / Skład Rady Naukowej IRWiR PAN 2019-2022

Rada Naukowa IRWiR PAN 2019-2022

 

Podsumowanie działalności Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022

 

W latach 2019-2022 posiedzeniom Rady Naukowej IRWiR PAN przewodniczył prof. dr hab. Henryk Runowski. Zastępcą Przewodniczącego był prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, natomiast Sekretarzem Rady Naukowej - dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN.

 

W 2018 roku, na początku trwania kadencji, liczba członków Rady Naukowej wynosiła 27 osób. Podczas gdy w 2022 roku, na ostatnich posiedzeniach, w obradach Rady Naukowej brało udział już 28 jej członków. Wzrost liczby członków wynikał ze zmian w składzie osobowym Rady, będących konsekwencją zmian kadrowych, które nastąpiły w Instytucie w ostatnich latach.

 

Kadencja Rady Naukowej IRWiR PAN w latach 2019-2022 przypadła na trudny czas: dwa lata (rok 2020 i 2021) to okres pandemii COVID-19, co wymagało dostosowania się do nowych warunków funkcjonowania, a ostatni 2022 rok upłynął w sytuacji wojny za wschodnią granicą Polski. Również w świecie nauki był to wymagający okres, który przebiegał w cieniu zbliżającej się ewaluacji jednostek naukowych (rok 2021 i 2022). Wyniki tej ostatniej były sukcesem Instytutu, bowiem IRWiR PAN uzyskał kategorię "A". Na tę kadencję, w 2021 roku, przypadła także ocena aktywności naukowej wszystkich pracowników naukowych zatrudnionych w IRWiR PAN, która również zakończyła się pozytywnie, bowiem tylko jedna osoba spośród wszystkich poddanych ocenie otrzymała ocenę negatywną.

 

W kadencji 2019-2022 Rada Naukowa obradowała 11 razy: dwa pierwsze posiedzenia odbyły się stacjonarnie w Bibliotece IRWiR PAN, cztery posiedzenia odbyły się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Zoom, a pozostałe posiedzenia organizowano w formule hybrydowej: na platformie Zoom oraz w Bibliotece. Taka forma organizacji posiedzeń Rady Naukowej wynikała z trudnej sytuacji epidemiologicznej i konieczności dostosowywania się do obowiązujących w danej chwili obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19.

 

Jak już wspominano w okresie 2019-2022 Rada Naukowa obradowała 11 razy podejmując przy tym 60 uchwał. Do najważniejszych zaliczyć należy uchwały w sprawie:

 • przyjęcia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
 • przyjęcia regulaminu Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
 • przyjęcia regulaminu oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
 • zmiany Statutu IRWiR PAN,
 • wprowadzenia regulaminu konkursów na stanowiska pracowników naukowych w IRWiR.

 

W analizowanym okresie, Rada Naukowa podjęła dwie uchwały, których skutkiem było nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Podjęto także dwie uchwały wyróżniające rozprawy doktorskie. Ponadto należy wspomnieć, że na mocy uchwał podjętych przez Radę wszczęto trzy nowe przewody doktorskie.

 

W 2020 roku zakończyła się kadencja Dyrektor Instytutu dr hab. Moniki Stanny. W wyniku przeprowadzonych wyborów została ona powołana na kolejną czteroletnią kadencję.

 

Należy także wspomnieć, że w czasie trwania kadencji Rady Naukowej odbyło się ważne wydarzenie dla Instytutu - pięćdziesięciolecie istnienia IRWiR PAN.

 

Rada Naukowa, w kadencji 2019-2022, zajęła także kilka stanowisk w sprawach bieżących, dotyczących ważnych problemów środowiska naukowego i ogólnospołecznych. Dotyczyły one: wydarzeń towarzyszących paryskiej konferencji „Nowa Polska Szkoła Badań nad Historią Zagłady Żydów" (w marcu 2019 roku), zmian w wykazie recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych z 9 lutego 2021 roku (w marcu 2021 roku) oraz reakcji środowiska IRWiR PAN na wypowiedzenie wojny Ukrainie przez Putina - stanowisko "Solidarni z Ukrainą" (w marcu 2022 roku).

 

 

Skład Rady Naukowej IRWiR PAN 2019-2022

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Henryk Runowski

 

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak

 

Sekretarz Rady: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

 

 • Dr hab. Marta Błąd, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 

 • Dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

 

 • Dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 

 • Dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW
  Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej

 

 

 

 • Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
  Instytut Ekonomii i Finansów SGGW, Kierownik Katedry Logistyki

 

 

 • Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
  Instytut Nauk Prawnych PAN

 

 • Prof. dr hab. Witold Orłowski
  Politechnika Warszawska, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska.

 

 • Prof. dr hab. Walenty Poczta
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

 

 • Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr Anna Rosa
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 

 • Prof. dr hab. Henryk Runowski
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

 

 • Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Dziekan

 

 • Dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 

 • Dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN

 

 • Prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
  Wydział Zarządzania UW, kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego

 

 

 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, członek rzeczywisty PAN

 

 

 

 • Dr hab. Iryna Gontareva – od 21 września 2022 r.
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr hab. Sylwia Michalska, prof. IRWiR PAN – od 21 września 2022 r.
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN