Badania

Strona główna / Badania / Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów

Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów

 

Ekonomiści uznają ziemię, obok kapitału i pracy, za klasyczny czynnik produkcji. Podkreślają, że ziemia jest dobrem ograniczonym i niemobilnym, co znacząco wpływa na specyfikę rynku ziemi. Dodatkowo, zwracają uwagę na jej podstawową funkcję jaką jest produkcja żywności. Jednocześnie zauważają, że produkcja rolna dostarcza szeregu dóbr i usług, które nie są bezpośrednio wyceniane przez rynek. Można do nich zaliczyć m.in. ochronę bioróżnorodności, pejzażu rolniczego oraz tożsamości regionalnej i kulturowej.

Jednak, coraz większe obszary ziemi rolnej są przekształcane na cele nierolnicze związane z budownictwem, transportem, zalesianiem czy turystyką. Prowadzi to do rosnącej rywalizacji i konfliktów między działalnością rolniczą i  nierolniczą. Należy więc postawić pytanie o to, w jaki sposób te konflikty wpływają na efektywne użytkowanie ziemi oraz o wpływ różnych polityk państwa na konkurencję i konflikty interesów dotyczących użytkowania ziemi rolniczej.

Wielofunkcyjność ziemi, wymiar ekonomiczny, społeczny, kulturowy i środowiskowy użytkowania ziemi wymagają nowego, interdyscyplinarnego podejścia do oceny wartości ziemi i procesów zachodzących na rynkach ziemi. Jest to też niezbędne do kształtowania - opartej na naukowych podstawach - polityki państwa  prowadzącej do racjonalnego i zorientowanego na przyszłość użytkowania ziemi rolnej. To duże wyzwanie dla nauk społecznych i przyrodniczych. Nasz projekt stara się zmierzyć z tym wyzwaniem w sposób kompleksowy.

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie najważniejszych konfliktów interesów związanych z użytkowaniem ziemi rolnej w Polsce oraz wykazanie zależności między interesariuszami, konfliktami, wielofunkcyjnością i wartością użytków rolnych.

Główna hipoteza badawcza projektu brzmi, iż konflikty dotyczące użytkowania gruntów rolnych rosną wraz z rozwojem gospodarczym i prowadzą do negatywnych zjawisk na rynku ziemi rolnej.

 

 

Wykonawcy projektu:

dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska (WNE UW) - kierownik projektu

dr hab. Anna Bartczak (WNE UW)

dr hab. Adam Czarnecki (IRWiR PAN)

dr hab. Renata Marks-Bielska (UWM w Olsztynie)

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN)

 

 

PUBLIKACJE

  • Marks-Bielska, R. (2020). Konflikty związane z ziemią. W: Marks-Bielska, R. Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 66-83.

 

 

KONFERENCJE

Wystąpienia na konferencjach w 2021 r.:

1. 31st International Conference of Agricultural Economists (ICAE 31) pt.: "Agriculture under the 4th Industrial Revolution", zorganizowana on-line w dniach 17-31 sierpnia 2021 r. przez International Association of Agricultural Economists (IAAE):

  • Dominika Milczarek-Andrzejewska prowadziła dyskusję podczas sesji zorganizowanej pt. "Regulation of Farm Land Markets: International Comparisons."

 

2. XXVI EAAE Congress pt.: "Raising the Impact of Agricultural Economics: Multidisciplinarity, Stakeholder Engagement and Novel Approaches" zorganizowany on-line w dniach 20-23 lipca 2021 r. przez European Association of Agricultural Economists (EAAE):

  • Adam Czarnecki przedstawił referat pt. "Conflict Dynamics Over the Farmland Use in Poland" (współautorzy referatu Dominika Milczarek-Andrzejewska, Łukasz Widła-Domaradzki i Anna Jórasz);
  • Dominika Milczarek-Andrzejewska przewodniczyła sesji zorganizowanej pt. "Conflicts or Competition? Agricultural Land Markets in Europe;"
  • Jerzy Wilkin prowadził dyskusję podczas sesji zorganizowanej pt.: "Conflicts or Competition? Agricultural Land Markets in Europe;"
  • Dominika Milczarek-Andrzejewska prowadziła dyskusję podczas sesji zorganizowanej pt.: "Regulation of Farm Land Markets: Rationale, Benefits, and Side-Effects."

 

3.V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych" pt. "Anatomia kryzysu" zorganizowana w dniach 28-29 czerwca 2021 r. w Białymstoku przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

  • Dominika Milczarek-Andrzejewska przedstawiła referat pt. "Dynamika konfliktów o użytkowanie ziemi rolnej w Polsce" (współautor Adam Czarnecki, Łukasz Widła-Domaradzki i Anna Jórasz).

 

 

Powrót