Publikacje

Strona główna / Publikacje / Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Szanse i bariery

Mirosław DRYGAS, Iwona NURZYŃSKA, Katarzyna BAŃKOWSKA

Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Szanse i bariery

Warszawa 2019, 192 s.

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.


ISBN 978-83-65390-46-2
ISSN 2543-5817

 

Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Scholar:

https://scholar.com.pl/pl/ksiazki/3902-charakterystyka-i-uwarunkowania-rozwoju-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce-brszanse-i-bariery.html

 

Publikacja dofinansowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Spis treści


Wprowadzenie 9
1. Rolnictwo ekologiczne w literaturze przedmiotu 11
2. Cele, hipotezy, materiał empiryczny oraz metody badawcze 15
3. Rolnictwo ekologiczne w świecie 20
3.1. Rolnictwo ekologiczne w skali globalnej  20
3.2. Rolnictwo ekologiczne w Europie  23
3.3. Rolnictwo ekologiczne w Polsce   23
3.4. Krajowy Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020.  27
3.5. Rynek produktów ekologicznych w Europie i na świecie   28
4. Rolnictwo ekologiczne przedmiotem Wspólnej Polityki Rolnej 32
4.1. Ewolucja prośrodowiskowego ukierunkowania WPR   32
4.2. Kierunki dyskusji nad kształtem WPR na lata 2021–2027  34
4.2.1. Uwarunkowania zmian  34
4.2.2. Wybrane propozycje zmian WPR po 2020 r.  36
4.2.3. Wizja WPR po 2020 r. według Komisji Europejskiej   41
4.3. Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 według Komisji Europejskiej  45
5. Charakterystyka zbiorowości gospodarstw ekologicznych na tle zbiorowości gospodarstw objętych systemem rachunkowości FADN 51
5.1. Uwagi wstępne  51
5.2. Potencjał produkcyjny certyfikowanych gospodarstw ekologicznych na tle zbiorowości FADN  55
5.3. Wyniki ekonomiczne certyfikowanych gospodarstw ekologicznych na tle zbiorowości FADN  65
Podsumowanie  76
6. Wyniki badań ilościowych 77
6.1. Struktura badanej populacji – charakterystyka gospodarstwa   78
6.2. Profil społeczno-demograficzny respondentów   80
6.3. Formy sprzedaży produktów ekologicznych   82
6.4. Udział rolników w organizacjach promujących rolnictwo ekologiczne   88
6.5. Wyniki ekonomiczne ankietowanych gospodarstw i ich plany na przyszłość  88
6.6. System wsparcia rolnictwa ekologicznego i jego znaczenie w opiniach rolników   97
6.7. Największe bariery w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce  111
6.8. Otoczenie instytucjonalne i samorząd lokalny w rozwoju gospodarstw ekologicznych  115
Podsumowanie i wnioski   120
7. Szanse i bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań jakościowych 123
7.1. Wstępne uwagi metodologiczne   123
7.2. Motywacje ekonomiczne i społeczne podjęcia ekologicznego sposobu produkcji  125
7.3. Ocena obecnie obowiązującego systemu wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce i Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej   129
7.4. Ocena otoczenia instytucjonalnego i infrastrukturalnego rolnictwa ekologicznego  136
7.4.1. Ocena systemu szkoleń dla rolnictwa ekologicznego w Polsce   136
7.4.2. Ocena otoczenia instytucjonalnego, w tym norm prawnych regulujących produkcję żywności ekologicznej   138
7.4.3. Ocena systemu Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR)  140
7.4.4. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rolnictwa ekologicznego w Polsce   144
7.4.5. Ocena systemu certyfikacji produkcji ekologicznej w Polsce   146
7.4.6. Rola otoczenia infrastrukturalnego we wspieraniu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce   147
7.5. Rola formalnej i nieformalnej współpracy rolników ekologicznych   150
7.6. Relacje ze społecznością lokalną   154
7.7. Ocena barier społecznych i ekonomicznych dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w badaniach jakościowych  155
7.8. Podsumowanie wyników badań jakościowych   160
8. Panel ekspertów 163
Zakończenie 166
Bibliografia   177
Summary and Recommendations  182
Rola ARiMR w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce   185
Indeks nazwisk  191

Powrót