Publikacje

Strona główna / Publikacje / Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych

Konrad Burdyka

okładka

Między zagrodą a boiskiem.
Studium aktywności wiejskich klubów sportowych

Warszawa 2019, 318 s.

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PANISBN 978-83-7683-181-7
DOI 10.5281/zenodo.3520063

 

Publikacja - pełna wersja TUTAJ

 


Wiejski sport amatorski, a piłkarstwo w szczególności, uznać trzeba w świetle czynionych tutaj rozważań za kompromisową formę „małego” i „wielkiego” sportu – połączenie tego, co skromne w środkach i autentyczne w swym wyrazie, z tym, co sprofesjonalizowane, a przy tym hałaśliwe i ekspresyjne. Hybrydalność ta uprawnia do uznania futbolowej kultury polskiej prowincji za „żywą i otwartą”, wyzwalającą pozytywną energię społeczną w stopniu nie mniejszym niż jej wielkomiejska odmiana [.]. Oznaki tej żywotności obserwujemy „między zagrodą a boiskiem” – w lokalnej przestrzeni działalności klubów. Tam właśnie ujawnia się siła relacji międzyinstytucjonalnych i międzyosobowych. Tam uruchamiane są zasoby społeczne tkwiące w społeczności wiejskiej. Tam wreszcie zaszczepiane są i rozkwitają elementy kultury kibicowskiej, będącej na polskiej wsi novum stopniowo oswajanym za sprawą młodego pokolenia. Warto potencjał ten wykorzystać w procesach rzeczywistej, oddolnie czynionej odnowy wsi.
(z Zakończenia)

 

 

Spis treści


Wprowadzenie  9
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Koncepcja i założenia metodologiczne badania wiejskich klubów sportowych
1. Wyniki wstępnego studium badawczego  17
2. Paradygmat i tradycja badawcza  18
3. Przedmiot i cele badania – założenia definicyjne  21
4. Wyjściowe pytania i hipotezy badawcze  24
5. Logika doboru obiektów badania  25
6. Sposób gromadzenia i analizy danych  29
7. Strategia analizy zgromadzonych materiałów  35
8. Kwestia etyki badań 37
9. Podsumowanie  39

 

ROZDZIAŁ DRUGI
Kapitał społeczny jako kategoria teoretyczna
1. Proliferacja pojęcia kapitału społecznego w teorii naukowej  47
2. Próba syntezy definicji kapitału społecznego  60
3. Kapitał społeczny w Polsce  73
4. Kapitał społeczny a sport – przegląd wybranych studiów empirycznych 83
5. Podsumowanie  88

 

ROZDZIAŁ TRZECI
Upowszechnienie sportu poza miastem na tle przeobrażeń kulturowych polskiej wsi
1. Sport a styl życia – relacja pojęciowa  91
2. Aktywność fizyczna u schyłku wsi tradycyjnej  98
3. Kultura fizyczna w okresie socjalistycznej modernizacji wsi  112
4. Sport wiejski na przełomie wieków 135
5. Podsumowanie  160

 

ROZDZIAŁ CZWARTY
Kapitał społeczny w działalności wiejskiego klubu piłkarskiego
1. Zasoby niezbędne w działalności piłkarskiej i problem ich deficytu  163
2. Praktyki typowe dla strategii minimalistycznej  176
3. Praktyki typowe dla strategii maksymalistycznej  187
4. Podsumowanie  201

 

ROZDZIAŁ PIĄTY
Kultura futbolowa na polskiej wsi
1. Kibic wiejski w splątanych rolach społecznych  205
2. Boisko piłkarskie w życiu wsi  221
3. Prawidłowości uczestnictwa kibiców w zawodach sportowych na wsi  229
4. Przejawy aktywności wiejskich kibiców piłkarskich  241
5. Kibice aktywni jako zaczyn wiejskiej klasy kreatywnej  256
6. Podsumowanie  258

 

Zakończenie  263
Bibliografia  275
Summary  291
Aneks 293

Powrót