Współpraca

Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research) powstała, aby wspierać rozwój i promocję badań społecznych na rzecz obszarów wiejskich i miejskich. Jej fundatorem jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN). Celem jej działalności jest realizacja badań naukowych, pozyskiwanie na nie funduszy i ich promocja, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz edukacja społeczna. Ważną częścią działalności jest również współpraca z IRWiR PAN i wspieranie jego prac.

 

Celem Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research) jest:

  • wspieranie działalności Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników, doktorantów i osób afiliowanych przy IRWiR PAN;
  • wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i innych pokrewnych, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
  • upowszechnianie wyników badań i popularyzacja wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich;
  • ochrona dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji z zakresu wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich;
  • wspieranie działalności wydawniczej;
  • propagowanie idei Fundacji w kraju i za granicą;
  • gromadzenie środków finansowych na potrzeby Fundacji;
  • wspieranie statutowej działalności towarzystw naukowych i placówek naukowych, których zadania i/lub cele są zbieżne z celem Fundacji.