Publikacje

Strona główna / Publikacje / STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI, T. 4. Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich

Sylwia MICHALSKA

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI, T. 4
Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich

Warszawa 2020, 191 s.

Copyright © 2020 by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Copyright © 2020 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa
Copyright © 2020 by Sylwia Michalska


ISBN 978-83-66470-51-4
ISSN 2543-5817
DOI 10.53098/9788366470514

 

Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Scholar:

https://scholar.com.pl/pl/glowna/4087-studia-nad-struktura-spolecznabr-wiejskiej-polski-t-4brstruktura-spoleczna-a-zmiany-rol-spolecznych-kobiet-wiejskich.html

 

Publikacja dofinansowana przez Instytut Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 

O ile kobiety i mężczyźni postrzegają role rodzinne raczej w sposób konserwatywny i tradycyjny, o tyle w przypadku ról zawodowych i publicznych płeć jest widocznym czynnikiem różnicującym. W każdym typie struktury społecznej można dostrzec, że kobiety widzą swoje role w tych sferach aktywności bardziej prorównościowo, postępowo, mniej patriarchalnie niż mężczyźni. (…) Nawet w sferze rodzinnej, gdzie akceptacja modelu tradycyjnego jest duża, a kobiety definiują własne role dosyć konserwatywnie, przyznają, że realizowany przez nie model podziału obowiązków w rodzinie nie jest z ich punktu widzenia najlepszy.
Sylwia Michalska

Autorka bardzo umiejętnie wiąże analizy sposobów badania miejsca i roli kobiet w strukturze społecznej Polski, a w szczególności w strukturze społecznej wsi, prowadzone przez innych autorów w ciągu co najmniej stuletniego okresu zainteresowania problematyką wsi, z własnymi empirycznymi badaniami nad tą problematyką.
Prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Książka ma klarowną strukturę, jej części są logicznie powiązane. Porządkuje problematykę zmian ról kobiet wiejskich w okresie ostatniego stulecia w kontekście szeroko rozumianych przemian społecznych, wnosząc do niej interesujące informacje wynikające z własnych badań autorki. Role współczesnych kobiet wiejskich ulegają segmentacji (rodzinne, zawodowe, publiczne), specjalizacji i profesjonalizacji, ale percepcja i akceptacja tych ról uwarunkowana jest charakterem struktury i  kontekstu społecznego, w których kobieta jest postrzegana, oraz jej przynależnością klasową.
Dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska

 

Spis treści

 

Wstęp   7
1. Struktura społeczna, rola społeczna, gender – ramy teoretyczne problemu   10
1.1. Wprowadzenie   10
1.2. Struktura społeczna – abstrakcyjny korelat rzeczywistości społecznej i jej kontekstów   12
1.3. Ewolucja struktury społecznej wsi w ostatnim stuleciu   20
1.4. Rola społeczna w teorii socjologicznej   26
1.5. Podejście feministyczne i perspektywa genderowa w badaniach społecznych   32
1.6. Badania nad rolami kobiet w Polsce   36
1.7. Płeć, rola społeczna a miejsce kobiet w strukturze społeczności wiejskich   41
2. Społeczne role kobiet wiejskich: rekonstrukcja   45
2.1. Uwagi metodologiczne   45
2.2. Role rodzinne   47
2.3. Role zawodowe   79
2.4. Role publiczne   105
2.5. Podsumowanie: role pierwsze, role drugie?   123
3. Wpływ struktury społecznej na współczesne oczekiwania wobec rodzinnych, zawodowych i publicznych ról społecznych kobiet wiejskich   126
3.1. Wprowadzenie   126
3.2. Charakterystyka badań empirycznych: główne hipotezy, dobór terenów badawczych, próba badawcza   127
3.3. Wybór terenów badawczych i ich charakterystyka   132
3.4. Czynniki różnicujące postrzeganie ról kobiecych   140
3.5. Postrzeganie ról rodzinnych a struktura społeczna   146
3.6. Postrzeganie ról zawodowych a struktura społeczna   150
3.7. Postrzeganie ról publicznych a struktura społeczna   155
3.8. Postawy „tradycyjne” versus „nowoczesne” wobec społecznych ról kobiet i czynniki je różnicujące   160
Zakończenie   164
Bibliografia   167
Spis tabel    185
Spis rycin   186
Indeks nazwisk   187

Powrót