Badania

Strona główna / Badania / Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości

Powstanie pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, kalkulator emisji gazów cieplarnianych przy produkcji zwierzęcej. To odpowiedź rodzimego sektora produkcji mięsa, który przy wsparciu Instytutu Zootechniki w Balicach i IRWIR PAN włącza się w realizację ambitnych celów klimatycznych UE. Te ostatnie wyznaczone zostały przez Porozumienie paryskie i Europejski Zielony Ład. Prace nad kalkulatorem dofinansuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działań ukierunkowanych na wsparcie innowacji rolniczych (działanie M16. "Współpraca").

 

Celem jest opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja metod redukujących emisje gazów cieplarnianych (GHG) oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie. Kalkulator emisji GHG będzie tworzony i rozwijany u rolników i hodowców uczestniczących w dwóch krajowych systemów jakości żywności dedykowanych produkcji mięsnej tj. QAFP (wieprzowina i drób) i QMP (wołowina). Certyfikowane mięso i produkty mięsne wytwarzane w ramach tych systemów można od kilku lat znaleźć na sklepowych półkach. Dotychczas konsumenci doceniali najwyższą jakość kulinarną tych  produktów, ich naturalne pochodzenie i obróbkę. A także fakt, że hodowcy stosowali podwyższone standardy dobrostanu zwierząt. Po zakończeniu projektu Polacy będą mogli kupować mięso, którego produkcja będzie w jak największym stopniu neutralna dla klimatu. Opracowany zostanie program komputerowy do doboru metod redukcji i szacowania ich efektywności oraz kosztochłonności - swoisty kalkulator efektywności klimatycznej, dla potrzeb certyfikowania systemu produkcji wieprzowiny QAFP i wołowiny QMP.

 

Każda z instytucji biorących udział w projekcie ma inne zadania. Jednym z działań przewidzianych do realizacji przez IRWIR PAN jest określenie poziomów wsparcia, które powinni otrzymywać rolnicy przystępujący do programu redukcji emisji. Zaplanowanie kwestii zachęt dla rolników i hodowców, którzy docelowo będą musieli spełnić wiele dodatkowych wymogów i wytycznych przy produkcji "niskoemisyjengo mięsa" jest kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia.

 

Aktualnie w Polsce nie funkcjonuje żaden system czy działanie, bezpośrednio nakierowane na redukcję gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej. Realizacja pionierskiej operacji stanowić będzie przełom w tej dziedzinie, w wyniku którego powstanie pierwsze takie rozwiązanie w kraju. System obejmie pogłowie ok. 500 DJP oraz ok. 1000 ha UR, utrzymywanych i uprawianych z użyciem metod przeciwdziałających zmianom klimatu. Wdrożenie niskoemisyjnego systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny wymaga w pierwszym rzędzie opracowania zwaloryzowanych i dedykowanych do krajowych warunków, praktycznych i wymiernych metod redukcji emisji. Rezultatem takiego podejścia będzie opracowanie i praktyczna weryfikacja w gospodarstwach, katalogu metod redukcji GHG w produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Na skutek wspomnianej weryfikacji, opracowany zostanie komputerowy program do kalkulacji efektów i kosztów stosowania niskoemisyjnych metod produkcji, stanowiący jednocześnie zbiór wymagań dla uczestnictwa w systemie i uzyskiwania minimum 20% redukcji emisji GHG. Projekt stworzenia kalkulatora pozwoli na praktyczne wdrożenie metod produkcji zwierzęcej, redukujących emisje GHG, tak z chowu zwierząt, jak i jego bazy paszowej.

 

Poprzez udział gospodarstw w pionierskim, niskoemisyjnym systemie jakości, możliwe będzie wykazanie wymiernego efektu redukcji emisji także na potrzeby międzynarodowej sprawozdawczości. W ramach Porozumienia paryskiego które weszło w życie 4 listopada 2016 r. Polska i pozostałe kraje UE rozpoczęły wdrażanie celu klimatycznego, jakim jest intensyfikacja globalnej odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianami klimatu. W porozumieniu przyjęto, że do 31.12.2030 r. UE zredukuje emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 40% względem 1990r. Na podstawie rozporządzenia 2018/842 wskazano dla Polski cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS na poziomie -7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu z 2005 r. Do czasu zatwierdzenia strategii zarządzania krajowym limitem emisji, sektor rolnictwa będzie dążył do ich redukcji poprzez realizację działań Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Nowa WPR (po 2021 r.) kładzie szczególny nacisk na przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej - kalkulator emisji GHG stanowi odpowiedź Polski na ww. międzynarodowe cele redukcyjne.

 

Link do artykułu Branża mięsna opracuje "kalkulator efektywności klimatycznej" TUTAJ

 

 

Powrót