Publikacje

Strona główna / Publikacje / Pożądana struktura wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wyzwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa

dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska

okładka


Pożądana struktura wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wyzwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa

Warszawa 2021, 113 s.

Copyright © by Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 2021
Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2021
Copyright © by Authors 2021

Wydawca:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa
www.efrwp.pl
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa


ISBN: 978-83-955139-6-1 (Fundacja EFRWP)
ISBN: 978-83-89900-63-0 (IRWIR PAN)
DOI: 10.53098/9788389900630

 

 

Spis treści


Wprowadzenie   5


1. Propozycja reformy WPR z 2018 roku w kontekście globalnych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatycznych   9

1.1. Nowy model wdrażania wspólnej polityki rolnej   9
1.2. Cele WPR na lata 2021–2027   12
1.3. Nowa zielona architektura WPR   15
1.4. Proponowane instrumentarium w filarze I w nowej WPR   17
1.5. Proponowane instrumentarium w filarze II   20
1.6. Monitorowanie i ewaluacja PS WPR   22

2. Europejski Zielony Ład   23

2.1. Europa jako gospodarka zero-emisyjna   23
2.2. Jak powiązać Europejski Zielony Ład z polityką rolną UE?   26
2.3. Przyszłość unijnego rolnictwa w świetle realizacji Strategii „od pola do stołu” i działań na rzecz bioróżnorodności   29
2.4. Jak nowa WPR wpisuje się w realizację celów Zielonego Ładu?  36
2.5. Wymiar globalny Europejskiego Zielonego Ładu   42

3. Wieloletnie Ramy Finansowe i nowe instrumenty unijnego wsparcia w latach 2021–2027   45

3.1. Negocjacje budżetowe w sprawie długoterminowego finansowania programów unijnych na nowy okres finansowania   45
3.2. Nowy mechanizm finansowania programów unijnych   49
3.3. Alokacje dla Polski w ramach nowego MFF 2021–2027 przeznaczone na finansowanie polityki rolnej   52

4. Potencjalne szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora rolnego w Polsce wynikające z proponowanej polityki rolnej   57

4.1. Największe wyzwania dla polskiego rolnictwa   57
4.2. Dotychczasowe priorytety wsparcia polskiego rolnictwa i wsi w ramach WPR w Polsce – analiza krytyczna   60
4.3. Kluczowe założenia Planu Strategicznego i ich ocena wobec wyzwań stojących przed polskim rolnictwem i obszarami wiejskimi   86

5. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje   95

Bibliografia   109

Powrót