Badania

Strona główna / Badania / Przygotowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie raportu metodologicznego do przeprowadzenia diagnozy i opracowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim

Badanie miało dwa cele. Pierwszym była ocena zbiorowości osób korzystających z pomocy społecznej we wszystkich jednostkach terytorialnych woj. mazowieckiego. Drugim celem było określenie skuteczności narzędzi pomocy społecznej oraz wskazanie propozycji nowych instrumentów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w opinii pracowników instytucji świadczących pomoc społeczną. Celem głównym było przedstawienie propozycji narzędzi badawczych oraz opracowanie koncepcji logicznej i metodologii badań niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy i opracowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim. Do przeprowadzenia badań zostały stworzone dwie ankiety skierowane do dwóch różnych grup osób - beneficjentów ośrodków pomocy społecznej otrzymujących świadczenia z powodu ubóstwa oraz pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pytania skonstruowano w sposób pozwalający na opisanie odczucia samego respondenta, jak i sytuacje gospodarstwa domowego. Poszukiwane zagadnienia to m.in. skład gospodarstwa domowego, aktywność ekonomiczna (również niesformalizowana), poczucie deprywacji dochodowej i materialnej, kwalifikacje, czy oczekiwane formy otrzymywanej pomocy. Badania zaplanowano w oparciu o siedmioetapową procedurę w ramach której pierwsze trzy etapy objęły diagnozę stanu, kolejne trzy dotyczyły modelowania, a etap 7 związany był z zaplanowaniem monitoringu i ewaluacją osiągniętych efektów.

 

 

 

Powrót