Publikacje

Strona główna / Publikacje / Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych

Mirosław Drygas

Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych

Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych

Warszawa 2012, 236 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-49-4

cena: 25 zł

 

Głównym celem tej książki jest zdefiniowanie struktury organizacyjnej, sfer działania oraz funkcji pełnionych przez utworzony w Polsce Instytucjonalny System Absorpcji Wsparcia Unijnego (ISAWU). Szczególnie wiele uwagi poświęcone będzie ARiMR, będącej jądrem systemu, oraz państwowemu doradztwu rolniczemu (ODR).

Ponadto sformułowano następujące cele uzupełniające:

  1. zidentyfikowanie uwarunkowań i głównych czynników sprawczych, wpływających na kierunki ewolucji polskiego ISAWU,
  2. wyszacowanie wielkości kosztów transakcyjnych ponoszonych przez ARiMR w procesie dystrybucji unijnych środków finansowych dla sektora rolnego,
  3. dokonanie oceny sprawności i skuteczności zarządzania przez ARiMR procesem dystrybucji unijnych środków finansowych dla sektora rolnego,
  4. określenie roli i kierunków rozwoju usług doradczych świadczonych przez instytucje państwowego doradztwa rolniczego producentom rolnym, zamierzającym korzystać ze środków unijnych,
  5. zdefiniowanie systemów wdrażania wsparcia unijnego w wybranych krajach UE,
  6. zidentyfikowanie mechanizmów programowania wsparcia unijnego dla sektora rolnego,
  7. określenie kierunków przemian strukturalnych w rolnictwie w latach 1990-2010, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po integracji z UE,
  8. określenie poziomu zróżnicowania dochodów rolniczych pomiędzy regionami FADN w 2010 roku,
  9. określenie szans rynkowych i perspektyw rozwoju produkcji ekologicznej w świetle wsparcia unijnego, proponowanych kierunków reformy WPR po 2013 r. oraz roli instytucji certyfikujących i kontrolnych w tym procesie,
  10. określenie potencjalnego wpływu propozycji reformy WPR na wzrost kosztów transakcyjnych dystrybucji wsparcia UE.

 

SPIS TREŚCI


Rozdział 1. Wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu 9

Rozdział 2. Cel badań, hipotezy, materiał empiryczny oraz metody badawcze 15

Rozdział 3. Struktura i funkcje polskiego Instytucjonalnego Systemu Absorpcji Wsparcia Unijnego dla sektora rolnego 19
3.1. Rola i miejsce ARiMR w systemie wdrażania funduszy UE dla sektora rolnego jako ogniwa ISAWU 31
3.1.1. Rozwój instytucjonalny ARiMR - zakres realizowanych zadań 36
3.1.2. Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla sektora rolnego w latach 2004-2011 41
3.1.3. Ocena procesu informowania o PROW 2004-2006 57
3.1.4. Ocena procesu zarządzania budżetem PROW 2004-2006 63
3.1.5. Ocena procesu wdrażania PROW 2004-2006 70
3.1.6. Zakładane i rzeczywiste efekty rzeczowe PROW 2004-2006 80
3.2. Instytucje doradztwa rolniczego jako element składowy ISAWU 87
3.3. Systemy absorpcji wsparcia unijnego w wybranych krajach UE 107

Rozdział 4. Programowanie wsparcia unijnego dla polskiego sektora rolnego 125

Rozdział 5. Wsparcie UE a kierunki przemian strukturalnych w polskim rolnictwie 137
5.1. Zmiany struktur rolnych w latach 1990-2010 137
5.2. Zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolnych według regionów FADN 143
5.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 157

Rozdział 6. Kierunki dyskusji nad reformą WPR na lata 2014-2020 177

Podsumowanie 203

Powrót