Nauka

Strona główna / Nauka / Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo

Europejski Zielony Ład zawiera propozycje działań, które będą miały istotny wpływ na unijny sektor rolny. Obejmują one ograniczenia w stosowaniu pestycydów, nawozów, środków przeciwdrobnoustrojowych, a także stymulowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego, zmianę nawyków żywieniowych Europejczyków, ochronę i odbudowę ekosystemów oraz zwiększanie bioróżnorodności zasobów przyrodniczych. Dostosowanie rolnictwa do jego wymogów, zwłaszcza kluczowej z perspektywy rolnictwa strategii „od pola do stołu", jest kosztochłonne i niesie ze sobą szereg zagrożeń dla konkurencyjności europejskiej produkcji rolnej, a w konsekwencji także dla dochodów rolników.

 

Celem opracowania była ocena wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej. Zostało przygotowane w oparciu o dokumenty Komisji Europejskiej (KE), literaturę przedmiotu oraz ocenę ekspercką. Analizie poddano trzy scenariusze.

W Scenariuszu I - Bez Europejskiego Zielonego Ładu założono 6 proc. udział powierzchni UR w uprawie ekologicznej, wzrost poziomu intensywności produkcji mierzonej zużyciem składników nawozów mineralnych NPK/ha UR w dkr o 3,1 proc. w odniesieniu do stanu z lat 2017-2019 oraz sprzedaży środków ochrony roślin (ŚOR) w masie towarowej o 24 proc.

W Scenariuszu II - Częściowego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu założono 13 proc. udział powierzchni UR w uprawie ekologicznej, zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych o 12,3 proc. oraz sprzedaży i ryzyka stosowania ŚOR o 5 proc.

W Scenariusz III rozpatrzono wdrożenie w całości założeń EZŁ, czyli 25 proc. udział upraw ekologicznych oraz znaczące zmniejszenie poziomu nawożenia mineralnego (o 18 proc.) oraz sprzedaży i redukcji ryzyka dotyczącego ŚOR o 50 proc.

 

Realizacja przyjętych założeń w scenariuszu I może spowodować wyraźne zmniejszenie produktywności upraw, największy w przypadku truskawki (22 proc.), jego wartości powyżej 10 proc. mogą dotyczyć żyta, jęczmienia, ziemniaka, jabłoni, oraz porzeczki. Jedynie produktywność kukurydzy pozostanie na zbliżonym poziomie. Spadki produktywności poszczególnych upraw wynikające z pełnego wdrożenia EZŁ (scenariusz III) znajdują swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu ogólnej wartości produkcji analizowanych roślin o 13 proc. Symulowany spadek produkcji obejmie najistotniejsze w skali kraju uprawy, a więc ten stan rzeczy może mieć przełożenie na spadek bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze fizycznym (może nastąpić fizyczne ograniczenie dostępności niektórych produktów). Spadek produkcji, z dużą pewnością, wywoła wzrost cen żywności. Sytuacja ta niekorzystnie odbije się na finansach konsumentów, szczególnie gorzej sytuowanych, dla których wydatki na żywność stanowią istotny udział w ich budżetach domowych. Szacowany spadek wielkości produkcji, uzyskiwanej nadwyżki oraz dochodów prawdopodobnie pogorszy sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych prowadzących analizowane uprawy. W warunkach coraz większej otwartości rynków międzynarodowych i działania prawa jednej ceny, gospodarstwa rolne w Polsce raczej w ograniczonym stopniu skorzystają z ewentualnych wzrostów cen żywności i można wątpić by ich wzrost rekompensował rolnikom spadek produkcji.

 

RAPORT

 

Sposób cytowania:
Gradziuk, P.; Matyka, M.; Poczta, W.; Czerniak, A.; Czubak, W.; Jończyk, K.; Kopiński, J.; Kozyra, J.; Pawlak, K.; Sadowski, A.; Siebielec, G.; Stalenga, J.; Wawer, R.; Zawalińska, K.; Berbeć, A.; Krupin, V.; Madej, A.; Skowron, P.; Jendrzejewski, B.; Komisarek, D.; Łopatka, A.; Wojciechowska, A.; Klepacki, B.; Wrzaszcz, W.; Gradziuk, K.; Trocewicz, A. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo. Raporty Polityki Insight 2021. Polityka Insight Sp. z o.o. Warszawa. DOI: 10.13140/RG.2.2.35624.49922/1

 

Powrót