Badania

Strona główna / Badania / Przeprowadzenie badania przyczyny ubóstwa w województwie mazowieckim na podstawie przygotowanego raportu metodologicznego oraz opracowanie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim na lata 2023-2026

Przeprowadzenie badania przyczyny ubóstwa w województwie mazowieckim na podstawie przygotowanego raportu metodologicznego oraz opracowanie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim na lata 2023-2026

 

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie ludności godnych warunków życia. Problemy te stały się przedmiotem zarówno dysputy publicznej, jak i analiz empirycznych. Spośród wielu dokumentów strategicznych, gdzie wskazuje się je jako kluczowe kwestie do rozwiązania, jako jeden z ważniejszych należy wymienić Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. W dokumencie tym wskazano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które skupiają się na zapewnieniu godnego życia mieszkańcom całego świata. Spośród postawionych celów, na pierwszym miejscu wskazano walkę z ubóstwem we wszystkich jego formach na świecie, co uzmysławia fakt z jak ważnym problemem poszczególne instytucje muszą się zmierzyć. O ważkości problemu świadczy również fakt, że także pozostałe cele skupiają się wokół zagadnień związanych z dobrobytem i inkluzją społeczną. Problematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego od lat jest kluczową kwestią poruszaną zarówno w publikacjach naukowych, jak i dokumentach wspólnotowych, rządowych czy też samorządowych. Wprowadzony w Polsce w 2016 roku Program Rodzina 500 plus w pewnym stopniu zmniejszył zasięg ubóstwa, jednak nie rozwiązał problemu, nadal znaczne grupy społeczne nie mogą zrealizować potrzeb na chociażby minimalnym poziomie. W związku z tym niezbędne są pogłębione badania naukowe nad problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, a nadal nierozwiązana kwestia realizacji potrzeb na oczekiwanym poziomie wśród wielu grup społeczno-ekonomicznych skłania do dalszych pogłębionych analiz. W dotychczasowych rozważaniach za główne grupy narażone na ubóstwo uznawano bezrobotnych, niepełnosprawnych, słabo wykształconych, ludzi starszych, dzieci, kobiety, migrantów czy też ludność wiejską. Zmiany zachodzące w ostatnich latach na rynku pracy spowodowały, że pojawiły się kolejne grupy zagrożone ubóstwem - biedni pracujący, a wśród nich osoby pracujące w formach elastycznych, w niepełnym wymiarze czasowym czy też pracujący za najniższe wynagrodzenie.

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na opracowaniu dwóch dokumentów:
1. Diagnozy ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie mazowieckim (dalej: Diagnoza), która zostanie przeprowadzona z zastosowaniem ilościowych i jakościowych metod badawczych przy wykorzystaniu danych pierwotnych i wtórnych. Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie załączonego raportu metodologicznego.
2. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu dla województwa mazowieckiego na lata 2023-2026 (dalej: Program), przygotowanego na podstawie wniosków i rekomendacji z przeprowadzonej Diagnozy, zawierającego m.in.:
1) diagnozę ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie mazowieckim;
2) opis priorytetów przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na Mazowszu;
3) określenie celów głównych Programu oraz rozpisanie ich na cele szczegółowe i zadnia;
4) opracowanie części diagnostyczno-wskaźnikowej;
5) propozycję systemu wdrażania założeń Programu i jego monitoringu;

 

Powrót