Badania

Strona główna / Badania / Horyzont 2020: SURE-FARM - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems (Zwiększenie odporności europejskich systemów rolniczych)

 

SURE-Farm: "Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems" (Zwiększenie odporności europejskich systemów rolniczych) to międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Liderem projektu jest Wageningen University & Research, w skład zespołu wchodzi 16 jednostek naukowo badawczych z 13 krajów państw europejskich:

 

Uniwersytety:
Aberystwyth University (Aber), United Kingdom
Eidgenöessische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich), Switzerland
Georg-August-Universitat  Göttingen (UGOE), Germany
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgium
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sweden
Universidad Politécnica De Madrid (UPM), Spain
Universita Degli Studi Della Tuscia (UNITUS), Italy
Universitetet i Bergen (UiB), Norway
University of Gloucestershire (UoG), United Kingdom
University of National and World Economy (UNWE), Bulgaria
Wageningen University & Research (WUR), the Netherlands

 

Centra Badawcze:
Instituut Voor Landbouw En Visserijonderzoek (ILVO), Belgium
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), France
Institute of Agricultural Economics (IEA-AR), Romania
Instytut Rozwoju Wsi I Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN), Poland
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsöekonomien (IAMO), Germany

 

 

Koordynator projektu: Miranda Meuwissen - Professor of risk management in food supply chains. Wageningen University & Research.

 

 

Polski zespół: liderem polskiego zespołu badawczego jest dr hab. Katarzyna Zawalińska. W skład zespołu wchodzą: dr Katarzyna Bańkowska, mgr Anna Ciechomska, mgr Katarzyna Droździel, dr Mirosław Drygas, mgr Błażej Jendrzejewski, dr hab. Piotr Gradziuk, dr Vitaliy Krupin.

 

 

Okres realizacji: 1 czerwca 2017- 31 maja 2021

 

 

Tutaj znajduje się link do strony projektu.

 

 

Opis projektu:

 

Rolnictwo ze względu na charakter dóbr jakie wytwarza ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństw, dużo większe niż wynikałoby to z jego udziału w wytwarzaniu dochodu narodowego. Oprócz zapewnienia dostaw żywności i surowców dla wielu branż nie tylko z sektora spożywczego pełni szereg innych funkcji. Odgrywa szczególną rolę w urzeczywistnianiu idei zrównoważonego rozwoju, rolnicy są bowiem powiernikami i mandatariuszami ogromnej części najcenniejszych zasobów naturalnych mających decydujące znaczenie dla jakości życia. Odpowiadają za utrzymywanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, podtrzymywanie oraz wzbogacanie tradycji kulturowych wsi i regionów.

 

Rolnictwo jest więc niezwykle złożonym systemem, który dodatkowo podlega ciągłym przeobrażeniom pod wpływem czynników ekonomicznych, technicznych, społecznych, przyrodniczych i politycznych. Z doświadczeń światowych wynika, że proces ewolucji rolnictwa ma swoją żelazną logikę i określone trendy, które dają się sprowadzić do uniwersalnych prawidłowości wyjaśniających zdolności adaptacyjne systemów produkcji rolnej do zmieniających się warunków i wyzwań.

 

Ich rozpoznania podjął się międzynarodowy zespół badaczy w ramach rozpoczętego w 2017 r. czteroletniego projektu. Jego wartość dodaną stanowi kompleksowe podejście do zagadnienia żywotności systemów produkcji rolnej uwzględniające wielowymiarową analizę złożonych powiązań między rolnictwem a zjawiskami demograficznymi, otoczeniem przyrodniczym, ekonomicznym i politycznym.

 

Kluczowym problemem badawczym projektu SURE-Farm oprócz identyfikacji czynników i mechanizmów determinujących trwałość systemów produkcji rolnej w UE jest także opracowanie zestawu skutecznych i użytecznych strategii zarządzania ryzykiem oraz narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji. W badaniach uwzględnione zostaną między innymi uwarunkowania demograficzne, zmienność preferencji konsumenckich, prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, następstwa zmian klimatycznych, lokalne bariery intensyfikacji produkcji podyktowane ograniczeniami środowiskowymi, ewentualność kryzysów gospodarczych oraz geopolitycznych itp.

 

Z uwagi iż możliwości rozwojowe rolnictwa w coraz mniejszym stopniu wynikają z uwarunkowań endogenicznych tego sektora, a coraz bardziej zależą od polityk ramowych (w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej), celem projektu jest także opracowanie metod oceny jej skuteczności w zakresie kreacji warunków sprzyjających trwałości gospodarstw rolnych i systemów produkcji rolnej.

 

 

Pakiety pracy (Work Packages):

 

Działania projektu koncentrują się wg następujących pakietów pracy:

 

WP1: Koncepcja żywotności systemów produkcji rolnej

 

WP2: Strategie i zachowania związane z zarządzaniem ryzykiem

 

WP3: Demografia i siła robocza w rolnictwie

 

WP4:Zdolność polityki (w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej) do wzmacniania żywotności zrównoważonych i trwałych, (stablinych) systemów produkcji rolnej

 

WP5: Zintegrowana ocena żywotności systemów produkcji rolnej i dóbr wytwarzanych przez rolnictwo

 

WP6:Zintegrowana ocena strategii zarządzania wodą i krajobrazem- rekomendacje dla polityki i wykorzystanie wyników badań

 

WP7: Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników badań i komunikacja

 

WP8: Zarządzanie

 

WP9: Kwestie etyczne


Powrót