O instytucie

Strona główna / O instytucie / Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej IRWiR PAN w dniu 19 października 2022 roku

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, odbędzie się dnia 19 października 2022 roku, o godz. 13:00 na platformie ZOOM.


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie prawidłowości jego zwołania
2. Informacja o powołaniu nowych członków Rady Naukowej IRWIR PAN
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
4. Powołanie komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej IRWIR PAN z dnia 16 marca 2022 roku
6. Informacja o sytuacji finansowej IRWiR PAN w 2022 roku – referuje Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych, dr Anna Rosa i Główna Księgowa IRWiR PAN, mgr Wanda Pszczółkowska.
7. Omówienie wyników ewaluacji działalności naukowej 2017-2022 – referuje Dyrektor IRWiR PAN, dr hab. Monika Stanny.
8. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezesa PAN o przyznanie Dyrektor IRWiR PAN nagrody rocznej za rok 2021 – referuje prof. dr hab. Marek Kłodziński, głosowanie tajne.
9. Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Wrony - referuje Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, dr hab. Adam Czarnecki, głosowanie tajne.
10. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Martikainen - referuje Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, dr hab. Adam Czarnecki, głosowanie tajne.
11. Uchwała w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Martikainen - referuje Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, dr hab. Adam Czarnecki, głosowanie tajne.
12. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora pracy doktorskiej mgr. Łukasza Komorowskiego - referuje Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, dr hab. Adam Czarnecki, głosowanie tajne.
13. Wolne wnioski