Publikacje

Strona główna / Publikacje / Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV

Monika Stanny, Andrzej Rosner, Łukasz Komorowski

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV. Dekada przemian społeczno-gospodarczych

Warszawa 2023, 286 s.
Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN: 978-83-967511-3-3 (Fundacja EFRWP)
ISBN: 978-83-89900-64-7 (IRWiR PAN)
DOI: 10.53098/MROW.2720-376X

 

Publikacja do pobrania oraz dodatkowe informacje, dostępne są na stronie projektu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich:

https://www.irwirpan.waw.pl/832/badania/monitoring-rozwoju-obszarow-wiejskich/

 

Wprowadzenie ................................................................................................................................ 7

I. Dziesięć lat projektu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich.................................. 9

II. Metodyka projektu badawczego MROW ............................................................................. 13

III. Problemy dotyczące porównywalności danych w latach 2010-2019................... 27

IV. Charakterystyka zmiennych rozwoju społeczno-gospodarczego ......................... 35

1. Dostępność przestrzenna ................................................................................................ 35

2. Stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej............................................................. 55

3. Charakterystyka funkcji rolniczej.................................................................................. 70

4. Rozwój funkcji pozarolniczych ....................................................................................... 88

5. Lokalne finanse publiczne................................................................................................ 103

6. Problematyka demograficzna......................................................................................... 121

7. Stopień zrównoważenia rynku pracy........................................................................... 138

8. Problematyka edukacyjna................................................................................................ 157

9. Aktywność społeczna ........................................................................................................ 171

10. Spójność i zamożność społeczności lokalnej.......................................................... 191

11. Elementy warunków mieszkaniowych........................................................................ 205

V. Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2010-2019 ... 218

VI. Typologia obszarów wiejskich. Ewolucja struktur społeczno-gospodarczych. ................................. 227

Wnioski z dziesięcioletniego monitorowania rozwoju obszarów wiejskich ........ 251

Bibliografia........................................................................................................................................ 258

Aneksy................................................................................................................................................ 268

Wykaz wskaźników empirycznych wykorzystanych w badaniu i ich podstawowa charakterystyka ......................268

Macierz korelacji tau Kendalla pomiędzy składowymi rozwoju społeczno-gospodarczego...................................273

Macierz korelacji rho Spearmana pomiędzy wskaźnikami empirycznymi a składowymi syntetycznymi ................274

Macierz korelacji Pearsona pomiędzy wskaźnikami empirycznymi ......................

276 Wykaz tabel i rysunków .............................................................................................................. 279

Powrót