Strona główna / Nauka / Regulamin postępowania doktorskiego

IRWiR PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 

Profesorowie zatrudnieni w Instytucie zachęcają zainteresowane osoby do podjęcia współpracy naukowej. Jej efektem mogą być badania naukowe zwieńczone pracą doktorską realizowaną w trybie eksternistycznym. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z kadrą profesorską.

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Regulamin do pobrania)

 

KROK 1. Wyznaczenie promotora

Osoba ubiegająca się o stopień doktora składa:

1) wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego wraz z oświadczeniem kandydatów na promotora i promotora pomocniczego (wzór 1);

2) zobowiązanie do wniesienia opłaty (wzór 2);

3) kwestionariusz osobowy (wzór 3);

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych TUTAJ.

 

 

KROK 2. Złożenie rozprawy doktorskiej i wszczęcie postępowania

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa wniosek do Przewodniczącego Rady Naukowej IRWiR PAN o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny (wzór 4).

Do wniosku dołącza się:

1)     rozprawę doktorską (5 egz.) oraz kopię na nośniku danych;

2)     streszczenie w języku polskim i angielskim lub opis osiągnięcia wnioskodawcy (w przypadku, gdy rozprawa jest zbiorem opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych) oraz autoreferat (w ilości odpowiadającej liczbie członków Rady Naukowej);

3)     pozytywną opinię promotora lub promotorów co do rozprawy doktorskiej;

4)     życiorys;

5)     poświadczoną notarialnie, przez podmiot wydający albo przez sekretariat IRWiR PAN (w razie składania bezpośrednio) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra;

6)     wykaz prac naukowych, z załączeniem dorobku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);

7)     certyfikat lub poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów bądź innego certyfikatu poświadczającego spełnienie wymagania określonego w art. 186 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

8)     poświadczoną kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

9)     informację o przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie tego stopnia w dyscyplinie z zakresu dziedziny nauk społecznych.

 


Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest posiadanie wydanej co najmniej jednej publikacji naukowej w formie monografii lub artykułu w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 (art. 186, ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej powinno zawierać następujące elementy:
- cel rozprawy, problemy i hipotezy badawcze,
- motywy wyboru problematyki badawczej,
- precyzyjne zdefiniowanie terminów użytych w tytule,
- teoria(e) będąca punktem odniesienia dla własnych badań,
- istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań,
- metodologia badań,
- struktura rozprawy,

- wnioski wynikające z badań,
- podstawowa literatura wykorzystana w rozprawie.

 

Dokumenty należy składać od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-16:00 w pok. 208 siedziby Instytutu lub wysłać pocztą na adres:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
z dopiskiem: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 

 

 

Dotyczy postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały Rady Naukowej nr 9/2019

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk według procedury z podjętej przez Radę Naukową IRWiR PAN w dniu 20 czerwca 2016 r. uchwały nr 9/2016 TUTAJ

 

 

 

Uchwała nr 5/2021 Rady Naukowej IRWiR PAN z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym TUTAJ