Badania

Strona główna / Badania / Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

 

Podstawowym celem badania jest opisanie stosunku mieszkańców wsi do ich lokalnego dziedzictwa kulturowego przy pomocy całościowej kategorii „doświadczenia”. Wymagać to będzie - z jednej strony - analizy złożonej rzeczywistości kulturowej na współczesnej wsi, a z drugiej - weryfikacji dotychczas stosowanych w tym celu koncepcji (założeń, pojęć i narzędzi badawczych).


Za główną hipotezę uznano twierdzenie o upowszechnianiu się we współczesnym odbiorze coraz bardziej heterogenicznej kultury percepcji opartej nie na rozumieniu, ale na doznawaniu zmysłowym. Proponowaną kategorią analizy ma być pojęcie „doświadczenia”, które we współczesnym, szerokim ujęciu umożliwia uwzględnienie nie tylko mentalnego, ale też emocjonalnego i behawioralnego aspektu obcowania z kulturą.

 

Planowane podejście ma łączyć cechy warsztatu antropologa i socjologa kultury. Oznaczać to będzie potrzebę uwzględnienia metod jakościowych (obserwacja, wywiady) z ilościowymi (bardziej zestandaryzowane kwestionariusze ankiety). Ponadto zostaną wykorzystane elementy badania eksperymentalnego (sprawdzenie reakcji respondentów na określoną sytuację) i wizualne techniki projekcyjne (zdające sprawę ze skojarzeń wywoływanych przez prezentowane obiekty) oraz zogniskowany wywiad grupowy (focus). Najogólniejszych ram metodycznych dostarczy podejście monograficzne, które kierując się założeniami indukcji analitycznej formułuje szczegółowe hipotezy w ten sposób, by umożliwiały one uogólnienie wniosków.

 

Zastosowanie w badaniu kategorii „doświadczenia” wykaże zasadność uwzględniania w naukach humanistycznych szerokiego rozumienia kultury (łączącego aspekt kognitywny, emocjonalny i cielesny) i potrzebę zbudowania jej nowego, neo-naturalistycznego paradygmatu. Dla rozwoju cywilizacyjnego oznaczać to będzie konieczność uznania nie tylko roli wiedzy, lecz również uczuć i doznań somatycznych w przekazie tradycji, jej interpretowaniu i waloryzacji. Dla społeczeństwa projektowane badanie powinno zaowocować wzrostem samoświadomości kulturowej, rozpoznaniem praw i możliwości w zakresie wykorzystania zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacją działań nakierowanych na ochronę i promocję, ale też komercyjne użycia elementów tego dziedzictwa.

Powrót