Badania

Strona główna / Badania / Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Celem głównym badania jest ocena wpływu realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich, przy czym za obszary wiejskie uważa się tereny pozostające poza granicami administracyjnymi miast. Składają się na nie gminy wiejskie oraz tereny wiejskie gmin miejsko-wiejskich.

Cele szczegółowe obejmują:

  1. pogłębioną ocenę efektów realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 na obszarach wiejskich;
  2. ocenę wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020;
  3. ocenę spójności i komplementarności działań ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki spójności z innymi interwencjami publicznymi mającymi na celu rozwój ww. obszarów (np. WPR, krajowe dokumenty strategiczne);
  4. zdefiniowanie kierunków wsparcia z polityki spójności, skierowanego na rozwój obszarów wiejskich po 2021 roku oraz potencjalnych barier dla realizacji ww. wsparcia.

Powrót