Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Sprawozdanie z konferencji "Rolnictwo rodzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość"

Z okazji ustanowionego przez Organizację narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego w dniu 26 września 2014 r. odbyła się w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Rolniczej międzynarodowa konferencja pt.: ”Rolnictwo rodzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość”. Jej organizatorami byli Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja ta została wpisana do kalendarza wydarzeń FAO i objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem Konferencji było ukazanie zróżnicowania zjawiska jakim jest rolnictwo rodzinne we współczesnym świecie i usytuowanie na tym tle polskiego rolnictwa rodzinnego i jego specyficznych problemów, wynikających z ułomnej modernizacji po II wojnie światowej, żywiołowej akomodacji do warunków gospodarki rynkowej po 1989 roku oraz „wielofunkcyjnego” rozwoju w społeczeństwie ponowoczesnym. Przedmiotem analiz i dyskusji w ramach konferencji były nie tylko kierunek i dynamika ewolucji rodzinnych gospodarstw w ostatnim ćwierćwieczu, ale także sposoby ich integracji z gospodarką narodową (i globalną), funkcje jawne i ukryte różnych typów tych gospodarstw, szanse w konkurowaniu z przedsiębiorstwami rolnymi, mechanizmy wpływu na politykę wobec wsi i rolnictwa.

Referentami byli wybitni specjaliści – ekonomiści i socjologowie specjalizują się w tej dziedzinie z Francji, USA oraz Polski. Wziął w niej także udział Przedstawiciel Polski przy FAO. Obrady toczyły się w dwóch językach: polskim i angielskim i były tłumaczone symultanicznie. Teksty referatów oraz głosy w dyskusji zostaną opublikowane w specjalnym numerze kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, który ukaże się do końca bieżącego roku.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 78 osób z Polski oraz 8 z zagranicy. Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne a informacje o niej były rozpowszechniane w dwóch językach: polskim i angielskim.
Konferencja została nagrana przez redaktora Witryny Wiejskiej Pana Piotra Subotkiewicza i będzie dostępna na portalu: www.witrynawiejska.org.pl
http://www.witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/pomysly-inspiracje/item/43264-rolnictwo-rodzinne-w-xxi-wieku-roznorodna-rzeczywistosc-relacja-filmowa-z-miedzynarodowej-konferencji

Warszawa, 2 października 2014 r.


Materiały z konferencji

Referent/Researcher: Jean Michel Sourisseau, CIRAD, Montpellier, Francja

„Rolnictwo rodzinne: wyzwania i stawki. Perspektywa światowa” / “Family farming in the World: Challenges and Stakes”
plik z prezentacją (pdf)

 

Referent/Researcher: Walenty Poczta, Uniwersytet Rolniczy, Poznań, Polska

„Gospodarstwa rodzinne w UE: ich strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju” / “Family Farms in the EU: their Structural and Economic Diversity in the Context of Development Possibilities”
plik z prezentacją (pdf)

 

Referent/Researcher: Patrick H. Mooney, Uniwersytet Stanowy Kentucky w Lexington, USA

„Rolnictwo rodzinne w USA: skala relacji społecznych i regionalnych” / “Family Farming in US: Social Relations Scale and Region”
plik z prezentacją (pdf)

 

Referent/Researcher: Marie-Claude Maurel, EHESS, Paryż, Francja

„Gospodarstwo rodzinne od zaniku do powrotu: analiza hipotetycznych ścieżek zależności we Wschodniej i Środkowej Europie” / “Family farm from disappearance to recovery? Questioning the path dependency hypothesis in Central and Eastern Europe”
plik z prezentacją (pdf)

 

Referent/Researcher: Maria Halamska, IRWiR PAN & Uniwersytet Warszawski, Polska

„Rolnictwo rodzinne w Polsce: specyficzna ewolucja i zmienne funkcje” / “Family farming in Poland: specific evolution vs variable functions”
plik z prezentacją (pdf)

 

Referenci/Researchers: Piotr Nowak i Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

„Spółdzielczość rolnicza w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?” / “Agricultural cooperatives in Poland: Old or New Social Movement?”
plik z prezentacją (pdf)

 

Referent/Researcher: Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska

„Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych” / “Social Functions of Smallholder Farms”
plik z prezentacją (pdf)


Część I relacji filmowej z konferencji

Część II relacji filmowej z konferencji


Galeria zdjęć z konferencji

Powrót