O instytucie

Strona główna / PL O instytucie

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa usytuowany jest w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Spośród innych Instytutów wyróżnia go interdyscyplinarne podejście do przedmiotu badań, jaki stanowią wiejskie obszary kraju. Rolnictwo w pracach badawczych Instytutu od początku stanowi tylko fragment znacznie szerszej problematyki wiejskiej. Z tego względu w Instytucie skupieni są specjaliści z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji, geografii itp., których wspólne zainteresowania skierowane są na sprawy wsi i rolnictwa. W ciągu ostatnich lat eksperci Instytutu byli zatrudniani zarówno przez wiele międzynarodowych organizacji, jak i instytucji rządowych.

 

Instytut został utworzony w 1971 roku i od 50 lat prowadzi badania naukowe oraz eksperckie. Wśród instytucji finansujących granty uzyskane przez pracowników Instytutu są m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki badań publikowane są m.in. w wydawanym przez Instytut kwartalniku Wieś i Rolnictwo oraz publikacjach książkowych.

 

WIZJA
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk to jednostka o uznanej pozycji w nauce, opiniotwórcza i doradcza, realizująca interdyscyplinarne badania społeczne dotyczące rozwoju obszarów wiejskich,  w poczuciu etycznej i społecznej odpowiedzialności, otwarta na otoczenie i przyjazna pracownikom.


MISJA
Misją Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jest prowadzenie zaawansowanych interdyscyplinarnych badań społecznych nad przemianami obszarów wiejskich oraz działalności eksperckiej w tym zakresie.

 

 

Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Umowy o współpracy podpisane zostały m.in. z instytucjami z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Azji i Australii.

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 

Instytut został wyróżniony przyznaniem logo HR Excellence in Research.

 

Statut IRWiR PAN

 

Zmiany w Statucie IRWiR PAN

 

Schemat Struktury Organizacyjnej IRWiR PAN