Strona główna / O instytucie / Problematyka badawcza

 

Badania podejmowane w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dotyczą przemian społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem trendów krajowych i globalnych. Celem badań jest zarówno diagnozowanie procesów zachodzących na wsi i w rolnictwie, jak i prognozowanie przyszłych kierunków zmian oraz opracowywanie scenariuszy rozwoju.

 

W zespole Instytutu pracują ekonomiści, demografowie, geografowie, socjologowie i antropologowie. Pozwala to na interdyscyplinarne podejście do problematyki wiejskiej i prowadzenie bardzo różnorodnych badań - zarówno pod względem podejmowanych tematów, jak i wykorzystywanych narzędzi badawczych.

 

Instytut ma duże doświadczenie w realizowaniu badań jakościowych (w tym: ankiet, pogłębionych wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, studiów przypadku) oraz analiz ilościowych (m.in. przy wykorzystaniu modeli równowagi ogólnej i cząstkowej). W Instytucie prowadzone są badania naukowe oraz projekty dla instytucji publicznych, biznesu i organizacji pozarządowych.

 

Przykłady zagadnień i tematów podejmowanych w Instytucie:

 • Aktywizacja społeczno-ekonomiczna na wsi
 • Zmiany struktury gospodarczej na wsi
 • Użytkowanie ziemi
 • Wielofunkcyjny rozwój wsi
 • Rozwój zrównoważony
 • Produkcja i dystrybucja żywności ekologicznej, regionalnej, lokalnej
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
 • Łańcuchy żywnościowe (w tym krótkie łańcuchy żywnościowe)
 • Odnawialne źródła energii
 • Polityka rolna, polityka rozwoju obszarów wiejskich i polityka ochrony środowiska
 • Przestrzenne zróżnicowanie zmian społecznych i gospodarczych
 • Zmiany społeczne na wsi
 • Zmiany struktury demograficznej, migracje i procesy depopulacji na wsi
 • Rynek pracy
 • Przedsiębiorczość wiejska
 • Młodzież i edukacja na wsi
 • Sytuacja kobiet na wsi
 • Organizacje rolnicze i grupy producenckie
 • Dziedzictwo kulturowe wsi