Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Prof. dr. hab. Markowi Kłodzińskiemu przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr. hab. Marek Kłodziński – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w latach 1997-2008, został uhonorowany przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie tytułem Doktora Honoris Causa SGGW. Uroczystość odbyła się 10. stycznia 2013 roku.

Szczegóły na stronie:
http://www.sggw.pl/2013/01/10/doktorat-honoris-causa-dla-profesora-klodzinskiego-i-wreczenie-dyplomow-doktorom-habilitowanym-i-doktorom/

Życiorys naukowy

Marek Kłodziński urodził się 11 maja 1938 r. w Warszawie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Rejtana studiował na Wydziale Rolniczym SGGW. Wszystkie stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Pracę magisterską z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych obronił w 1963 roku uzyskując stopień magistra inżyniera rolnictwa. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w 1971 r. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa uzyskuje w 1974 r., a stopień profesora nauk ekonomicznych w 1992 roku. Tytuł profesora zwyczajnego Polskiej Akademii Nauk otrzymuje w 1997 roku
Jego dorobek naukowy liczy 430 pozycji opublikowanych. Wśród tych prac jest 11 książek napisanych samodzielnie, 26 książek pod redakcją naukową, w tym 4 w językach obcych, 101 rozdziałów w monografiach, 170 artykułów w czasopismach naukowych. Pozostałe 122 pozycje to artykuły popularno-naukowe. Na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych wygłosił 71 referatów i był przewodniczącym komitetów organizacyjnych i naukowych 29 konferencji. Napisał ponad 90 recenzji książek i artykułów. Recenzował 24 rozprawy doktorskie, 5 prac habilitacyjnych a w przypadku 11 osób ocenił ich dorobek naukowy na tytuł profesora.
Przez trzy kadencje był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Jest członkiem Wolfson College Uniwersytetu w Oxfordzie. Pełnił przez 7 lat funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”. Był lub jest nadal członkiem rad programowych pięciu czasopism naukowych: Wieś i Rolnictwo (przewodniczący), Regionalna Ekonomia (Ukraina), Wieś Jutra, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, Ubezpieczenia w Rolnictwie, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Folia Oeconomica Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Pełnił przez 4 lata funkcję prezesa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a obecnie jest członkiem jej zarządu. Prof. dr hab. Marek Kłodziński był powołany przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę na członka Rady Wsi i Rolnictwa, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wielofunkcyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejni ministrowie rolnictwa powołują go do różnego typu rad programowych i komitetów sterujących. Był założycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.
Całe swoje życie zawodowe jest związany z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego był dyrektorem w latach 1997-2008. Był założycielem i dyrektorem Centrum Naukowo-Wdrożeniowego SGGW w latach 1992-1999. W Akademii Rolniczej w Szczecinie pełnił funkcję kierownika Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej w okresie 1997-2008. Obecnie pełni w IRWiR PAN funkcję kierownika Zakładu Ekonomii Wsi. Gdy kierował IRWiR PAN placówka ta zajęła drugie miejsce w rankingu krajowym ponad 120 placówek naukowych z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych.
Odbył liczne staże zagraniczne w Chinach, Finlandii, Rosji, Hiszpanii, na Węgrzech, w tym dwa najdłuższe bo roczne, w Anglii (1964) i USA (1976). Wiele kontaktów zagranicznych Profesora zaowocowało artykułami, wspólnie organizowanymi konferencjami i badaniami, a także podpisanymi umowami o współpracy. Np. po rocznym pobycie w Anglii wydał książkę o rolnictwie Wielkiej Brytanii i opublikował ponad 30 artykułów. Następnych 15 wyjazdów do Anglii spowodowało podpisanie umów między IRWiR PAN a uniwersytetami w Exeter i Plymouth, a także realizacją międzynarodowego projektu w ramach V Ramowego Programu UE.
Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Marek Kłodziński koncentruje na kilku kierunkach: rolnictwie światowym, gospodarstwach o mieszanych źródłach dochodu, prostych formach kooperacji w rolnictwie, wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości wiejskiej, aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich, a ostatnio wpływie obszarów chronionych na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. W problematyce dwuzawodowości w rolnictwie oraz wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich stał się niekwestionowanym ekspertem. Jego prace były drukowane na Uniwersytetach w Oxfordzie i Helsinkach. Cztery monografie, których był redaktorem naukowym, związane z tematem aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów przygranicznych doczekały się tłumaczenia na język niemiecki.
Prof. dr hab. Marek Kłodziński kierował kilkunastoma projektami badawczymi zarówno podczas pracy w Centrum Naukowo-Wdrożeniowym SGGW, jak i w IRWiR PAN. Projekty te były finansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa, Fundację im. Friedricha Eberta, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nie często się spotyka, aby projekty badawcze były uwieńczone, jak w przypadku prof. Marka Kłodzińskiego, tak licznymi publikacjami, książkami i konferencjami.
Prof. dr hab. Marek Kłodziński odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako pierwsza osoba w PAN otrzymał w 2009 r. nowo ustanowiony Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauk. Wydział V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych wyróżnił go w 2008 r. statuetką „Laur Wydziału V PAN” za wybitny wkład w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych. Otrzymał też: Odznakę Honorową SGGW, Zasłużony dla Rolnictwa, Medal Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie, Medal za Zasługi dla Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Profesor wywarł ogromny wpływ swą działalnością na wiedzę związaną z szeroko rozumianą problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Należy do wąskiego grona czołowych badaczy zjawiska dwuzawodowości w rolnictwie i wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Posiada niepowtarzalną umiejętność i wyczucie zajmowania się problemami, które są niezwykle ważne dla praktyki, ale też wnoszą niezaprzeczalny wkład w rozwój nauki.


Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
promotor doktoratu honoris causa SGGW

 

 

 

 

 

Powrót