Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Natura 2000 jako nowy czynnik w rozwoju obszarów wiejskich

 

zapraszają na konferencję pt.


NATURA 2000

JAKO NOWY CZYNNIK

W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 

30 czerwca 2011 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Pałac Staszica, Sala Marii Skłodowskiej-Curie

 

Cele konferencji

Rozwój gospodarczy UE doprowadził w wielu krajach do znacznego ograniczenia różnorodności biologicznej. Aby chronić tę różnorodność stworzono Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000, na terenie której obowiązują dyrektywy unijne zmuszające do przestrzegania zasad ochrony cennych i rzadkich siedlisk przyrodniczych i gatunków. Polska, jako członek UE, zobowiązała się do wyznaczenia na swym terytorium obszarów, które należy objąć siecią Natura 2000, a także stworzenia prawnych zasad ich ochrony. Natura 2000 pokrywa już w Polsce prawie jedną piątą terytorium kraju, co przy nowych restrykcjach prawnych obowiązujących na tych terenach ma istotny wpływ na kierunki rozwoju gospodarczego chronionych obszarów. Jeśli chcemy, aby Europejska Sieć Ekologiczna nie była odbierana jako system zakazów i nakazów, każdy problem wymaga kompromisowych rozstrzygnięć między lokalną społecznością, reprezentowaną głównie przez samorządy gminne, a przedstawicielami instytucji sprawującymi nadzór nad Naturą 2000, w tym zwłaszcza Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przy wyznaczaniu terenów sieci Natura 2000 popełniono wiele błędów, głównie z przyczyn presji czasowej (Polsce groziły kary za niepowołanie obszarów Natura 2000), które nastawiły negatywnie samorządy do nowych przepisów obowiązujących na terenach objętych nową formą ochrony przyrody. Nastawienie to złagodzić może tylko przemyślana akcja informacyjna oraz włączenie społeczności lokalnych w proces tworzonych obecnie Planów Zadań Ochronnych, a także pewne rekompensaty finansowe za powstałe utrudnienia. Bez efektywnego oddziaływania na proekologiczne postawy lokalnych społeczności i prób włączenia ich do procesu zarządzania Naturą 2000 ochrona cennych przyrodniczo terenów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń będzie problematyczna.
Problemy generowane przez Naturę 2000 stały się przedmiotem dociekań 14-osobowego zespołu. Jest to pierwsze i jedyne badanie w Polsce o tak szeroko zarysowanej problematyce. Zrozumiałym jest, że ze względu na ograniczenie czasowe na konferencji prezentowane będą tylko niektóre wybrane fragmenty badań. Zarówno wyniki badań, jak i powstały w ich rezultacie Raport Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wpisują się w potrzebę przełożenia zdobytej wiedzy na codzienną praktykę życia gospodarczego gmin, na których terytorium znalazły się obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej.
Konferencja, jak i prezentowane na niej książki, powstały w wyniku realizowanych w IRWiR PAN badań w ramach projektu rozwojowego „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” (nr N R11 0012 04), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Program konferencji

1100 – 1120 Otwarcie konferencji:
Prof. dr hab. Andrzej ROSNER – Dyrektor IRWiR PAN
Prof. dr hab. Marek KŁODZIŃSKI – Kierownik grantu rozwojowego
1120 – 1150 Mgr Marek ZAGÓRSKI (Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) – prezentacja raportu „Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny”
1150 – 1210 Dr Artur BołtromiukKoncepcja badań podjętych na terenie Zielonych Płuc Polski
1210 – 1230 Dr Adam CZARNECKIRozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenach cennych przyrodniczo
1230 – 1250 Dr Danuta GUZAL-DEC, dr Magdalena ZWOLIŃSKA-LIGAJ – Rola samorządów oraz strategicznego planowania w zarządzaniu rozwojem gmin wiejskich położonych na obszarach Natura 2000
1250 – 1310 Dr Barbara PEREPECZKOŚwiadomość ekologiczna mieszkańców wsi, ich postawy proekologiczne i potrzeba dialogu społecznego
1310 – 1430 Dyskusja i podsumowanie dyskusji przez dr. Artura BOŁTROMIUKA
1430 Lunch

 

 

ORGANIZATORZY:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. dr hab. Marek Kłodziński – Kierownik grantu rozwojowego

Dr Artur Bołtromiuk – Współkierujący grantem

Mgr Marek Zagórski – Prezes Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Teresa Romańska – Kierownik sekretariatu konferencji


KONFERENCJA FINANSOWANA PRZEZ:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali (90) lista uczestników będzie kompletowana na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zakwaterowanie i koszty podróży pokrywają uczestnicy konferencji.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2011 r. na adres:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

fax.: (22) 657-27-50

e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl

Do pobrania: Formularz zgłoszenia (format RTF)

Powrót