Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

zapraszają na konferencję pt.

Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi


pod Patronatem honorowym

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Dr. Marka SAWICKIEGO


16 czerwca 2010 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 72

Pałac Staszica, Sala Lustrzana

 

Potrzeba i celowość zorganizowania proponowanej konferencji nakłada się na dwa niezwykle ważne wydarzenia, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie tak na forum UE, jak i na forum krajowym. Na forum UE finalizowana będzie dyskusja na temat wielkości i kształtu wspólnego budżetu na przyszły okres programowania, co bezpośrednio rzutuje na wielkość przyszłego budżetu WPR, determinując w dużym stopniu kierunki jej dalszej reformy, a także możliwości realizacji na poziomie krajowym przygotowywanych strategii. Równolegle toczy się dyskusja nt. przyszłości polityki spójności, która również powinna odgrywać istotną rolę we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Na forum krajowym zaś finalizowane będą prace nad 9 strategiami, których zakres merytoryczny będzie w istotnym zakresie zdeterminowany skalą dostępnych w przyszłości środków wspólnotowych. Stąd też konieczność podjęcia debaty publicznej w możliwie najszerszym zakresie. Niezbędne jest, aby wszystkie 9 strategii łącznie obejmowały kompleksowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Celem konferencji jest również przedstawienie i przedyskutowanie alternatywnych propozycji podejścia do koncepcji rozwoju obszarów wiejskich oraz kosztów i korzyści możliwych rozwiązań w ujęciu ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, terytorialnym (spójność) i kulturowym. Na aktualność problemów wskazuje fakt, że zagadnienia te podejmowane są w dokumentach strategicznych np. „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa” czy „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego”.


Program konferencji

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.20

Otwarcie konferencji

Dr Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Andrzej Rosner – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

10.20 – 10.50

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian

– prof. dr hab. Andrzej Rosner

10.50 – 11.20

Ludność i jej aktywność zawodowa – tendencje zmian na obszarach wiejskich

dr Monika Stanny

11.20–11.40

Serwis kawowy

11.40 – 12.00

Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce

– dr Adam Czarnecki

12.00 – 12.20

Atrakcyjność inwestycyjna regionów w Polsce

– dr Patrycjusz Zarębski, Politechnika Koszalińska

12.20 – 12.40

Regionalne zróżnicowanie absorpcji wsparcia unijnego dla polskiej wsi i skutki dla rozwoju społeczno-gospodarczy kraju

– dr Katarzyna Zawalińska

12.40 – 13.00

Regionalne zróżnicowanie rolniczej produkcji towarowej w Polsce wg danych FADN

– dr Lech Goraj, IERiGŻ-PIB

13.00 – 13.20

Wpływ sieci Natura 2000 na rozwój obszarów wiejskich w Polsce

dr Artur Bołtromiuk

13.20–14.20

Obiad

14.20 – 14.40

Rola kapitału społecznego i instytucjonalnego w procesie rozwoju obszarów wiejskich

– dr Ryszard Kamiński

14.40 – 15.00

Edukacja a procesy rozwoju obszarów wiejskich

– dr Jarosław Domalewski

15.00 – 15.20

Rola i znaczenie KSOW dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

– Michał Marciniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW

15.20 – 16.50

Pytania i dyskusja

– prowadzenie dr Mirosław Drygas

16.50 – 17.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

17.00–17.30

Serwis kawowy

ORGANIZATORZY:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Andrzej Rosner – przewodniczący
Prof. dr hab. Izasław Frenkel
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Prof. dr hab. Marek Kłodziński
Dr Mirosław Drygas
Dr Piotr Łysoń
Dr Monika Stanny – sekretarz

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
Dyrektor Michał Marciniak, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KONFERENCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt wspierany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

Zgłoszenie prosimy przesłać tylko na załączonym fromularzu w terminie do 5 czerwca 2010 r. na adres:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

lub faxem: (22) 657-27-50

lub na adres email: irwir@irwirpan.waw.pl

Formularz zgłoszenia (format RTF)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji, obejmujący również materiały konferencyjne jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży oraz ewentualnych noclegów.

Powrót