Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Projekt FARMWELL z grantem Premia na Horyzoncie 2

Projekt FARMWELL z grantem Premia na Horyzoncie 2

 

Zgodnie z art. 35a. ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zwanej dalej „ustawą", oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) uprzejmie informuje iż projekt FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 uzyskał dodatkowe wsparcie z programu „Premia na Horyzoncie 2".

 

Program "Premia na Horyzoncie 2" Ministerstwa Edukacji i Nauki to przedsięwzięcie, który polega na przyznaniu dodatkowych środków dla realizowanych już projektów z programu ramowego Horyzont 2020,  programu Euratom oraz innych działań wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze.

 

 

 

Program - "Premia na Horyzoncie 2"

 

Źródło dofinansowania - na podstawie części IV. ust. 11 komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2" zmienionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2" w odpowiedzi na zgłoszenie o numerze rejestracyjnym 538952/PnH2/2021 Minister podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podmiotowi: Instytutowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przeznaczonego na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn. „Projekt FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne)".

 

Nazwa europejskiego programu badawczego - Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020.


Tytuł projektu -  FARMWELL - „Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne)".

 

Wartość dofinansowania - projekt FARMWELL otrzymał dodatkowe środki finansowe w

w wysokości 60 233,00 zł, (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy złotych).

Kwota finansowania projektu w europejskim programie badawczym przez Unię Europejską lub podmiot przez nią upoważniony, przypadająca na wnioskodawcę 65 218,75 Euro.

 

Projekt ma na celu określenie i upowszechnienie praktyk w zakresie innowacji społecznych, które mogą przyczynić się do poprawy dobrobytu społecznego rolników i ich rodzin. Istotne jest, aby indywidualni rolnicy i rodziny rolnicze w pełni korzystali z badań i praktyk w zakresie innowacji społecznych, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia powiązań między sektorem rolnym a całym społeczeństwem.

 

 

Powrót