Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Seminarium: dr Arkadiusz Ptak - "Sołectwa w lokalnym systemie władzy"

Dyrekcja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ma przyjemność zaprosić do udziału w seminarium pt. „Sołectwa w lokalnym systemie władzy”, które odbędzie się 7 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 w bibliotece Instytutu (pok. 204).


Referat wygłosi: dr Arkadiusz Ptak (Doktor politologii (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu). Od 1999 r. pracownik administracji samorządowej. Od 2006 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew)

 

 

Tezy wystąpienia

Celem prowadzonych badań było wskazanie i wyjaśnienie roli oraz znaczenia sołectw (i ich organów) w lokalnym systemie władzy w Polsce. Skoncentrowano się zasadniczo na trzech obszarach działalności sołectw i ich organów do których należały: 1) zebrania wiejskie realizujące ideę demokracji bezpośredniej; 2) sołectwo jako mikrosystem polityczny oraz 3) relacje między organami sołectwa, zwłaszcza sołtysa z władzami gminy. Obszarem badań były województwa lubelskie oraz wielkopolskie. Ich wybór podyktowany był zróżnicowanym charakterem regionów zarówno w ujęciu historycznym, jak i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Ramy teoretyczne badań wyznaczyły: teoria wymiany społecznej (P. Blau), teoria racjonalnego wyboru (M. Olson), teoria kapitału społecznego (P. Bourdieu, J. Coleman, R. Putnan) oraz teoria klientelizmu (J. Tarkowski).
Hipotezy:
1. Poziom posiadanego kapitału społecznego (zasobu biograficznego) jednostek wpływa na częstotliwość angażowania się w działalność lokalnej wspólnoty w kierunku sprawowania funkcji sołtysa, uczestniczenia w rywalizacji wyborczej na wyższych szczeblach władzy lub w innych formach aktywności społecznej.
2. Czynniki wpływające na charakter wymiany i interakcji w ramach lokalnych struktur władzy determinują sposób funkcjonowania sołtysów w ramach tegoż systemu.
Poza pytaniami badawczymi wynikającymi z hipotez zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie problemy artykułują mieszkańcy na zebraniach wiejskich i w jakim stopniu są one realizowane przez lokalne władze?
2. Jakie czynniki mają wpływ na udział mieszkańców w zebraniach wiejskich?
3. Czy cechy socjo-demograficzne sołtysów różnicują ich od innych aktorów lokalnej sceny politycznej?
Badania oparte zostały na analizie danych zastanych zgromadzonych przez instytucje publiczne (statuty gmin; statuty sołectw oraz protokoły z zebrań wiejskich i rad sołeckich) oraz na badaniach ilościowych wśród sołtysów (CATI) oraz wójtów (PAPI). Materiał empiryczny został uzupełniony o zasoby Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Komisji Wyborczej, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, wyniki badań "Diagnozy Społecznej", Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oraz „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich”.

dr Arkadiusz Ptak Doktor politologii (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu). Od 1999 r. pracownik administracji samorządowej, zaś od 2006 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce władzy lokalnej. Autor dwóch monografii oraz artykułów publikowanych m.in. w "Studiach Regionalnych i Lokalnych", "Samorządzie Terytorialnym", Przeglądzie Politologicznym" oraz pracach zbiorowych.

 

Prezentacja dr Arkadiusza Ptaka (Pdf)

Powrót