Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich

pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna

rolnic05

Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich

(Agriculture and the Development of Rural Areas)

Warszawa: 2005, 478 s., map., tab., wyk.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej
ISBN 83-89900-07-6;
(wyczerpane)

Przedkładana czytelnikom praca jest próbą przedstawienia miejsca i roli rolnictwa w rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów regionalnych. Szczególną uwagę poświęca się problemom restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych i ich dywersyfikacji ekonomicznej. Bowiem tylko gospodarstwa rolne realizujące model wielofunkcyjnego rolnictwa, a jednocześnie zdolne do konkurowania na wspólnym rynku rolnym UE, mogą być ważnym czynnikiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Powyższemu założeniu podporządkowany został układ pracy. W pierwszej części pracy przedstawione są ogólne problemy rozwoju wsi i rolnictwa oraz modernizacji i dywersyfikacji gospodarstw rolnych. W drugiej części pracy przedstawiono natomiast regionalne aspekty rozwoju wsi i rolnictwa, a w części trzeciej zaprezentowano wybrane zagadnienia z tej problematyki.

SPIS TREŚCI:

Marek Kłodziński, Włodzimierz Dzun: Wstęp
Marek Kłodziński, Włodzimierz Dzun: Preface
CZĘŚĆ PIERWSZA. Zagadnienia ogólne
Marek Kłodziński: Rola rolnictwa i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Wieś wielofunkcyjna
Mieczysław Adamowicz: Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich
Franciszek Kapusta: Podstawy strategii integrowanego rozwoju wsi i rolnictwa
Wojciech Józwiak: Poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa
Ludwik Wicki: Dynamika i efekty ukierunkowania gospodarstw rolniczych
Stanisław Paszkowski: Procesy dywersyfikacji ekonomicznej rolniczych gospodarstw domowych w Polsce
Włodzimierz Dzun: Działalność pozarolnicza gospodarstw rolnych a rozwój obszarów wiejskich
Ewa Mossakowska: Źródła utrzymania gospodarstw domowych na terenach wiejskich
Aldona Zawojska: Wpływ rozdysponowania Zasobu WRSP na strukturę agrarną rolnictwa w Polsce
Wacław Guzewicz: Przekształcenia popegeerowskich gospodarstw rolnych a rozwój obszarów wiejskich
Witold Wielicki: Przewidywane scenariusze rozwoju wielkoobszarowych gospodarstw rolnych
Rafał Baum, Tomasz Ciodyk, Piotr Iwaszkiewicz: Preferowany model gospodarstwa rolnego w procesie kształtowania ustroju rolnego w Polsce
Bożena Tańska-Hus, Marcin Orlewski, Łukasz Słotwiński: Praktyczne problemy powstające przy stosowaniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
CZĘŚĆ DRUGA. Aspekty regionalne
Grzegorz Spychalski: Regionalny model rozwoju obszarów wiejskich
Lech Pałasz: Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Adam Czarnecki: Przeobrażenia działalności pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2003
Bożena Tańska-Hus: Kierunki i metody zagospodarowania zasobu WRSP na Dolnym Śląsku
Sławomir Zawisza, Małgorzata Konwińska: Wybrane problemy funkcjonowania gospodarstw rolnych powstałych z majątku byłych PGR w województwie kujawsko-pomorskim
Danuta Mierzwa: Kwotowanie mleka a przemiany organizacyjno-produkcyjne gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku
Danuta Kożusznik: Rolnictwo i obszary wiejskie w świetle analiz strategii regionalnych województwa śląskiego oraz rola samorządu rolniczego w kształtowaniu strategii
Bogusław Stankiewicz, Agnieszka Brelik: Efekty wdrażania programu SAPARD ze szczególnym uwzględnieniem poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
Halina Kałuża: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie powiatu łosickiego należącego do tzw. ściany wschodniej
Jerzy Bielec: Formy aktywizacji i wsparcia wybranych grup mieszkańców wsi
Kazimierz Lipiński: Czynniki rozwoju obszarów wiejskich: restrukturyzacja, modernizacja i dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych
Bartosz Mickiewicz: Ocena stopnia zaangażowania gmin i instytucji lokalnych w rozwój obszarów wiejskich w opinii rolników województwa zachodniopomorskiego
Marek Smoleń, Lesław Urban: Znaczenie środowiska przyrodniczego w rozwoju gospodarczym gminy
CZĘŚĆ TRZECIA. Wybrane zagadnienia
Władysława Łuczka-Bakuła, Joanna Idczak: Pomoc publiczna w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
Krystyna Brzozowska: Kredyty preferencyjne w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym
Anna Fabisiak: Przemiany w zatrudnieniu w nowych krajach UE
Irena Paluszek: Zmiany struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych w Polsce
Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła: Dynamika i zróżnicowanie udziałów miesięcznych wydatków gospodarstw domowych rolników oraz pracowników użytkujących gospodarstwo rolne w Polsce w latach 1990-2003
Jadwiga Zaród: Produkcja bioenergii i biopaliw efektywnym kierunkiem produkcji rolnej
Robert Jurczak: Świadomość społeczna rolników a wykorzystanie instrumentów unijnych wspierających sektor produkcji rolnej
Barbara Kachel: Renty strukturalne jako czynnik wspomagający restrukturyzację i rozwój gospodarstw rolnych po akcesji do UE
Wiesława Krupińska: Wybrane czynniki rozwoju działalności agroturystycznej w procesie dywersyfikacji gospodarstw rolnych
Joanna Rosińska: Wsparcie rozwoju zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego
Daria Sikorska: Nakłady inwestycyjne i bieżące nakłady produkcyjne a modernizacja gospodarstw rolnych
Tomasz Siudek: Kredytowanie rolnictwa przez banki spółdzielcze w Polsce czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich
Krzysztof Wiktorowski: Ekologiczne gospodarstwa rolne jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Aneta Zaremba: Rynek ziemi rolniczej powiatu polickiego
Antoni Miklewski: Rolnictwo a operacjonalizacja zrównoważonego rozwoju w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego z przewagą obszarów chronionych
Kazimierz Łęczycki: Inwestycje w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanym potencjale wytwórczym
Wojciech Zbaraszewski: Oddziaływanie interwencjonizmu państwowego na giełdy towarowe w Polsce. Konsekwencje dla gospodarstw rolnych
Izabela Wielewska: Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej gospodarstw rolnych
Joanna Miklewska: Bariery rozwoju gminy Nowogard. Próba oceny kapitału społecznego i ludzkiego
Powrót