Publikacje

Strona główna / Publikacje / Problems of Village and Agriculture during Market Reorientation of the Economy

pod redakcją Andrzeja Rosnera

proble04

Problems of Village and Agriculture during Market Reorientation of the Economy

(Problemy wsi i rolnictwa w okresie prorynkowej orientacji gospodarki)

Warszawa: 2004, 166 s., tab.
Wyd: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
ISBN 83-85369-67-8

Publikacja w całości w języku angielskim

CONTENS

Marek Kłodziński: Introduction
Zhan Shaohua: Preventing the Social Exclusion of Migrant Workers: A New Perspective on Rural Development in China
Tadeusz Hunek: Convergence of Agriculture in the Market Oriented Economy. Changes in Land Use, Employment in Agriculture and Agricultural Policy Instruments
Wang Xiaoying: The Institutional Change of Rural Land and Land Policy Adjustnient during Structural Transformation in China
Jerzy Wilkin: Global and European Determinants of Rural and Agricultural Development in Poland
Wang Dewen: China's Rural Compulsory Education: Current Situation, Problems and Policy Alternatives
Krystian Heffner and Andrzej Rosner Development of New Social and Economic Structures under the Market Oriented Economy. Changes in Sources of Income Structure of the Rural Population, Multifunctional Development, Entrepreneurship
Wu Guobao: Rural Development and Poverty Reduction in China amid Trade Liberalization
Leszek Klank: Problems of Certain Public Services Granted to Rural Population
Jerzy Wilkin: Instead of a Summary
Zhang Xiaoshan: Concluding RemarksSpis treści

Marek Kłodziński: Wstęp
Zhan Shaohua: Zapobieganie społecznemu wykluczeniu pracowników napływowych (migrantów czasowych). Nowe spojrzenie na rozwój wsi w Chinach
Tadeusz Hunek: Konwergencja rolnictwa w gospodarce rynkowej. Zmiany w użytkowaniu ziemi, zatrudnieniu w rolnictwie oraz instrumenty polityki rolnej
Wang Xiaoying: Zmiany instytucjonalne oraz modyfikacja polityki w odniesieniu do ziem wykorzystywanych rolniczo w trakcie transformacji strukturalnej w Chinach
Jerzy Wilkin: Światowe i europejskie uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce
Wang Dewen: Obowiązkowe nauczanie na chińskiej wsi. Obecna sytuacja, problemy i możliwe rodzaje polityki
Krystian Heffner, Andrzej Rosner: Rozwój nowych struktur społeczno-ekonomicznych w gospodarce rynkowej. Zmiany w strukturze źródeł dochodów ludności wiejskiej, rozwój wielofunkcyjny, przedsiębiorczość
Wu Guobao Rozwój wsi i ograniczenie ubóstwa w Chinach w kontekście liberalizacji handlu
Leszek Klank: Problemy niektórych usług publicznych świadczonych ludności wiejskiej
Jerzy Wilkin: Zamiast podsumowania
Zhang Xiaoshan: Wnioski końcowe
Powrót