Publikacje

Strona główna / Publikacje / Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego

gospod01

Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 238 s.: tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-56-2

 

Książka jest omówieniem wielorakich problemów stojących przed procesem aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, w których zarówno środowisko, jak i człowiek oraz jego problemy, odgrywają rolę pierwszoplanową. Rosnące na obszarach wiejskich bezrobocie zmusza do wysunięcia w polityce wiejskiej, na pierwsze miejsce, problemu ożywienia gospodarczego terenów wiejskich. Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej nie może się jednak odbywać kosztem środowiska i krajobrazu wiejskiego, które to czynniki są ważnymi atutami wsi polskiej.

Autorzy poszczególnych rozdziałów dają przesłanki do wypracowania pewnego konsensusu między wymogami ekologii a potrzebami ludności wiejskiej. Zdaniem niektórych autorów należy unikać prób utworzenia np. z terenów chronionych czegoś na kształt skansenu, w którym ludzie młodzi nie widzieliby dla siebie przyszłości. Ograniczenie rozwoju tych terenów wyłącznie do agroturystyki i ekologizacji rolnictwa jest zbyt dużym zawężeniem możliwości ich rozwoju. Mnożenie zakazów i ograniczeń bez ukazania perspektywy, a nawet przyznania pewnych rekompensat mieszkańcom, stawia ich w opozycji do idei utworzenia terenu chronionego. Omawiana w książce idea zrównoważonego rozwoju umożliwia równoległe współistnienie funkcji ochronnych i gospodarczych.

Książka ukazała się w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przy współpracy Akademii Rolniczej w Szczecinie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. zachodnio-pomorskiego.

Spis treści:

Artur Bołtromiuk: Społeczne uwarunkowania implementacji rolnictwa ekologicznego w świetle badań;
Wojciech Brocki: Wpływ zintegrowanego zarządzania strefą brzegową na rybołówstwo;
Marzena Frankowska, Jolanta Witek: Marketing w ekorolnictwie. Szansa na rozwój rynku żywności ekologicznej i sprostanie oczekiwaniom społecznym;
Wojciech Gotkiewicz: Funkcjonowanie społeczności lokalnych na obszarach cennych przyrodniczo (na przykładzie parków narodowych);
Piotr Gradziuk: Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne;
Bolesław Kilian: Edukacja ekologiczna na obszarach wiejskich (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego);
Leszek Klank: Możliwości i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce;
Marek Kłodziński: Agroturystyka w procesie dywersyfikacji obszarów wiejskich;
Marek Kłodziński: Ochrona środowiska w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej;
Roman Kobyliński: Wybrane problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych;
Krystyna Kołodziejczak, Lech Pieczyński: Fundusze ochrony środowiska przed nowym wyzwaniem: rolnictwo i produkcja rolna metodami ekologicznymi;
Wiesława Krupińska: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych;
Wiesława Krupińska, Maria Molenda: Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską;
Marian Malicki, Edward Dreszczyk: Bezpieczeństwo środowiska na terenach niezurbanizowanych;
Bartosz Mickiewicz: Zagrożenia ekologiczne na obszarach wiejskich w Polsce;
Blandyna Migdalska: Znaczenie obszarów chronionych jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich;
Stanisław Paszkowski: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
Henryk Runowski: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.

Powrót