Publikacje

Strona główna / Publikacje / Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 3

Redakcja naukowa: Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin

okładka

Ciągłość i zmiana
Sto lat rozwoju polskiej wsi
Tom 3

Warszawa 2021, 458 s.

Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Partner wydawniczy
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.


ISBN 978-83-66470-85-9
ISSN 2720-0264
DOI 10.53098/978-83-66470-85-9

 

Publikacja wsparta przez Fundację Wspomagania Wsi, Fundację RURall i Polskie Wydawnictwo Rolnicze

 

 

Ze wstępu

Trzeci tom pracy zbiorowej Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi jest ostatnią publikacją, która powstała w ramach interdyscyplinarnego projektu realizowanego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa w latach 2015–2020, podjętego w celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Początkowo były to badania własne, od 2017 roku projekt uzyskał finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG i został zatytułowany „Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego”. W formule projektu znajdowało się otwarcie na stosunkowo szerokie środowisko naukowe, co dokumentują nazwiska autorów opracowań w każdym z trzech tomów oraz nazwy ośrodków, w których pracują.
To programowe otwarcie na środowisko zajmujące się rozwojem wsi i rolnictwa zaowocowało dialogiem, także międzypokoleniowym. Formuła dialogu została wpisana w problematykę drugiej konferencji poświęconej stuleciu niepodległości – „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy”, zorganizowanej 19 i 20 września 2019 roku. Dialog ten – co pokazują teksty zamieszczone w niniejszej publikacji – był także prowadzony z tekstami już opublikowanymi w dwóch wcześniej wydanych tomach ( Halamska, Stanny, Wilkin 2019). Konferencja miała podobną do pierwszej strukturę tematyczną, nie była jednak jej powtórzeniem, ale dopełnieniem. Pierwsza konferencja koncentrowała się na „ciągłości i zmianie”, druga – na „dialogu międzypokoleniowym”, ogląd tego samego zjawiska różnicuje bowiem także przynależność pokoleniowa, a każde pokolenie naukowców ma w minionym stuleciu inny „czas przeżyty” i inny sposób oceny tego okresu. Materiały zgłoszone na tę właśnie konferencję złożyły się na niniejszą publikację.  W pierwszych dwóch tomach nacisk położono na procesy społeczne, ekonomiczne i kulturowe – ich rytm, momenty przyspieszenia i spowolnienia zmian. Celem trzeciego tomu jest również „wielowymiarowy opis procesów, prawidłowości rozwojowych i ich efektów dla zmieniającej się roli wsi w życiu gospodarczym, społecznym i kulturowym kraju, w okresie stu lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, a więc w latach 1918–2018”, dodatkowo jednak „rozwinięcie dialogu wokół ujawnionych problemów społeczno-gospodarczych ważnych nie tylko dla mieszkańców wsi, ale i dla całego społeczeństwa”.

 

 

 

SPIS TREŚCI:


Wstęp     7

TOM 3

SPOŁECZNE I KULTUROWE KORELATY ZMIAN   13
Hanna Podedworna, Społeczności wiejskie: zróżnicowane reakcje na zmiany społeczne w przestrzeni wiejskiej    15
Ewelina Szpak, Wieś w tyglu zmian – przeobrażenia społeczne i mentalne na wsi polskiej po 1945 roku    31
Katarzyna Chmielewska, Awans chłopów – obrazy w kulturze   49
Aleksandra Bilewicz, Wiejska spółdzielczość spożywców 1900–1945. Zapomniana karta z dziejów rozwoju wsi polskiej    69
Adam Koziolek, „Modna Gospodyni”, czyli prasa jako narzędzie upowszechniania wiedzy i kształtowania poglądów   101
Roch Sulima, Kultura polskiej wsi – co się wyłania?   119


O ROLNICTWIE RAZ JESZCZE   147
Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak, Kwestia agrarna czy kwestia wiejska? Problemy rozwoju współczesnej wsi    149
Paulina Zasada, Ewolucja konstytucyjnej regulacji ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej    173
Janusz Kaliński, Reformy i zmiany instytucjonalne w rolnictwie Polski Ludowej   193
Wojciech Mielewczyk, Najważniejsze wydarzenia zmieniające strukturę agrarną wsi w latach 1918–2018    217
Edward Majewski, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej na osi czasu    235
Małgorzata Sztoldman, Ewa Wieteska, Jolanta Kossakowska, Dwadzieścia pięć lat wsparcia rozwoju rolnictwa, rybactwa i obszarów wiejskich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa    265
Bożena Łazowska, Dominik Rozkrut, Statystyka rolnicza w Polsce – ciągłość i zmiana      299


PONOWNIE O PRZESTRZENI   327
Marcin Wójcik, Człowiek i przestrzeń. Geneza geografii wsi w Polsce   329
Monika Wesołowska, Ewolucja wiejskiej sieci osadniczej jako efekt zmian demograficznych zachodzących na polskiej wsi    357
Łukasz Fiedeń, Wieś Turze Pole – przemiany funkcjonalne przestrzeni  387
Przemysław Śleszyński, Problemy i wyzwania planowania przestrzennego na obszarach wiejskich    411


BIOGRAMY AUTORÓW    437
INDEKS NAZWISK   449

 

Powrót