Publikacje

Strona główna / Publikacje / Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej

redakcja naukowa Andrzej Rosner

Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej

Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej

Warszawa 2012, 211 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-51-7

cena: 25 zł


Wieś ulega zmianom, jednak coś z niej pozostaje, co powoduje, że nadal jest wsią. Czym więc są te cechy konstytutywne, opierające się zmianom? Co zapewnia wsi jej niezmienną tożsamość mimo zmieniającego się świata? Pytania te stawia kilku autorów zamieszczonych w tym tomie opracowań i próbuje, jeśli nie znaleźć na nie odpowiedzi, to przynajmniej je doprecyzować.

Andrzej Rosner
Redaktor naukowy

 

SPIS TREŚCI

Wstęp - Andrzej Rosner 9

Rozdział 1. Procesy demograficzne i generacje młodych - Krystyna Szafraniec 13

1. Młode generacje w strukturze ludności 15
2. Wskaźniki dzietności 19
3. Zmiany w strukturze ludności ze względu na wiek ekonomiczny 23
4. Migracje młodzieży 30
Podsumowanie 34

Rozdział 2. Kształcenie w wyższych szkołach rolniczych. Funkcje społeczne i jednostkowe - Krzysztof Wasielewski

Wprowadzenie 37
1. Źródła wykorzystanych danych 40
2. Wyższe szkolnictwo rolnicze w Polsce 41
3. Zawody rolnicze w hierarchii wartości współczesnej młodzieży 42
4. Absolwenci kierunków rolniczych - profil społeczno-edukacyjny 43
5. Absolwenci kierunków rolniczych - alokacja na rynku pracy 44
6. Funkcje kształcenia na obszarach wiejskich 45
Zakończenie 47
Bibliografia 48

Rozdział 3. Młodzież w szkołach rolniczych - w poszukiwaniu specyfiki - Jarosław Domalewski 51

1. Charakterystyki społeczne uczniów techników 54
2. Charakterystyki edukacyjne uczniów techników 56
3. Aspiracje edukacyjne i plany zawodowe 59
Podsumowanie 67
Bibliografia 68

Rozdział 4. Szkoły rolnicze i ich uczniowie - próba diagnozy i prognozy - Ryszard Kamiński 71

1. Sytuacja szkół rolniczych w Polsce 72
2. Sytuacja szkół rolniczych, kierunków i profili kształcenia w świetle badań IRWiR PAN 78
3. Kapitał społeczny uczniów szkół rolniczych 82
4. Przyszłość kształcenia rolniczego w Polsce 89
Bibliografia 92

Rozdział 5. Społeczności wiejskie: tożsamość, kapitał społeczny, wspólnotowe identyfikacje - Barbara Fedyszak-Radziejowska

Wprowadzenie 95
1. Tożsamość społeczna mieszkańców wsi. Przykład wspólnoty wartości i interesów w latach 70. i 80. 97
2. Kapitał społeczny mieszkańców wsi i rolników 103
3. Tradycyjne i współczesne identyfikacje mieszkańców wsi 110
Podsumowanie 115
Bibliografia 116

Rozdział 6. Kultura na wsi: folklor, uczestnictwo czy praktyki kulturowe - Izabella Bukraba-Rylska

Wprowadzenie 119
1. Od humanistyki do posthumanistyki 121
2. Paradygmatyczna doniosłość festynu 135
Wnioski 140
Bibliografia 143

Rozdział 7. Aktywność i sytuacja kobiet wiejskich w przeszłości i współcześnie - Sylwia Michalska 147

1. Tradycyjna rola kobiety wiejskiej 149
2. Poziom wykształcenia 154
3. Aktywność kobiet wiejskich w trudnych sytuacjach życiowych 156
4. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich 157
5. Strategie kobiet wiejskich w poszukiwaniu pracy 159
6. Przedsiębiorczość kobiet wiejskich 160
7. Aktywność kobiet w polityce 161
Podsumowanie 162
Bibliografia 164

Rozdział 8. Nowy europejski model rozwoju wiejskiego. Polska odmiana - Ruta Śpiewak

1. Ramy analizy: koncepcja transferu polityki 167
2. Ewolucja modelu ideologicznego w czasie transferu (przekazanie/przyjęcie) 172
3. Operacjonalizacja: od poziomu europejskiego do lokalnego. Selekcja działań 175
4. Realizacja modelu europejskiego 181
5. Postawy wobec realizowanego wzoru 183
6. Między modelem ideologicznym, wdrożeniowym i jego percepcją 186
Bibliografia 187

Rozdział 9. Lokalne, globalne, ponowoczesne wymiary kultury wsi - Maria Wieruszewska 189

1. Kontekst globalizacji a rozwój i badania 190
2. Terytorium, miejsce, wspólnota 198
3. Tożsamość kulturowa wsi a gospodarka rynkowa 203
Bibliografia 209

 

Powrót