O instytucie

img

dr hab.

Monika Stanny

Zakład Ekonomii Wsi

Dyrektor, Profesor
Adres email: mstanny@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 826 94 36

Pokój 204

Profil w Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwój lokalny i regionalny, demografia, 
rola czynnika ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich, rynek pracy na wsi, polityka społeczna

 


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Doktor nauk ekonomicznych,  Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Magister geografii, Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Szkolenie "Studia doktoranckie i podyplomowe - tworzenie, organizacja i funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące przepisy" zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenie i Promocji Kadr

 

Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna" organizowane przez IERiGŻ PIB, IRWiR PAN i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2016 -           Dyrektor IRWiR PAN

2014 -           Profesor IRWIR PAN, Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi IRWiR PAN

2006 - 2014   Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Wsi, IRWiR PAN

2007 - 2009   Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej

1996 - 2012   Adiunkt, wcześniej asystent, Instytut Ekonomii i Zarządzania (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechnika Koszalińska


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich (ewaluacja ex post dla MIiR) - wykonawca.
 • Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego - UMOWA Nr 0172/DLG/2017/10 z dnia 22 grudnia 2017 r.
 • 2016-2018; Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN; kierownik projektu, EFRWP i IRWIR PAN. Więcej o projekcie: TUTAJ
 • Opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” z opisem i częścią analityczną – UMOWA nr DPR.U.70/2017 z 23 sierpnia 2017 roku. Opracowanie: TUTAJ
 • 2012-2016; Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN; kierownik projektu, EFRWP i IRWIR PAN. Więcej o projekcie: TUTAJ
 • 2015-2017; Struktura społeczno-zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty, NCN; współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. M. Halamskiej; IRWIR PAN. Więcej o projekcie: TUTAJ.
 • 2013-2014; Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym (zakres zamówienia komponent A); Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nr umowy BPN 19/2013; wykonawca; konsorcjum: IRWiR PAN, Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000", Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
 • 2008-2013, Determinanty zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Problem realizacji polityki spójności w skali regionalnej a spójność czy polaryzacja wewnątrzregionalnych układów lokalnych. Regionalne centra rozwoju a kształtowanie się obszarów peryferyjnych w koncepcji rozwoju regionalnego polityki spójności; MNiSW (N N114 207634), kierownik projektu; IRWIR PAN.
 • 2009-2012, Wiejskie obszary depopulacyjne. Delimitacja i charakterystyka. Próba wieloczynnikowej delimitacji demograficznej oraz charakterystyka struktury gospodarczej i społecznej tych obszarów; MNiSW (N N114 122337); współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. A. Rosnera; IRWIR PAN.
 • 2011, Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN. Europejski Funduszu Społeczny, POKL, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia (UDA-POKL.03.03.04-00-290/09-0); wykonawca, ekspert; Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), IRWIR PAN. http://www.cekin.eu/
 • 2008-2011, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polskich; NBCiR (N R11 0012 04); współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. M. Kłodzińskiego; IRWIR PAN.
 • 2005-2007, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian; MNiI (1H02C 069 29); współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. A . Rosnera; IRWIR PAN.
 • 2005-2006, wykonawca, ekspert w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz Fundacje „Nauka dla Środowiska" w ramach Schematu I SPO; Priorytet 2, Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+", Projekt „Lepsza wieś", (L/01/159/2005): Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • MONOGRAFIE AUTORSKIE

  REDAKCJE MONOGRAFII

  • Halamska M., Stanny M., Wilkin J., Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa.
  • Halamska M., Stanny M., Wilkin J., Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa.
  • Stanny M. (red.), 2011, Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu - ujęcie przestrzenne, Monografia 197 Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, ss. 154.
  • Stanny M., Drygas M. (red.), 2010, Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa, ss. 225. Pobierz rozdziały: wstęp, 1, 2, ABOUT THE BOOK.
  • Jasiulewicz M., Stanny M. (red.), 2008, Rola gospodarstw wielkoobszarowych w zagospodarowaniu wsi woj. zachodniopomorskiego, Biuletyn 239,  KPZK PAN, Warszawa, ss. 184.
  • Cychowska A., Socha-Sachalin St., Stanny M. (red.), 2001, Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów wiejskich o wysokim bezrobociu, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 7, Politechnika Koszalińska, Koszalin, ss. 515.

   

  AUTORSTWO ROZDZIAŁÓW W MONOGRAFIACH

  • Rosner A., Stanny M., 2019, Przemiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 119-146.
  • Frenkel I., Rosner A., Stanny M., 2019, Kształtowanie się populacji ludności wiejskiej. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 77-118.
  • Komorowski Ł., Stanny M., 2019, (R)ewolucja wyposażenia wsi w wodę, prąd i telefon. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 761-802.
  • Stanny M., Rosner A., 2017, Rzecz o dezagraryzacji gospodarczej wsi, (w:)  Polska regionów - Polska miast, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, tom IX, Kraków, s. 229-241.
  • Stanny M., Rosner A., 2015, Obszary wiejskie strukturalnie zróżnicowane - kierunki  przemian, Kongres Nauk Rolniczych.
  • Stanny M., Czarnecki A., Kłodziński M., 2015, Przestrzenny wymiar wilofunkcyjnoości wsi. Typologia gmin według form użytkowania ziemi, (w:)  Ekonomia jest piękna?, (red.) Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • Stanny M., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce - pomiar zjawiska złożonego, (w:) Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 93-116.
  • Stanny M., 2012, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich, Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, (red.) J. Wilkin, I. Nurzyńska, FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 149-174.
  • Stanny M., 2011, Wiejski rynek pracy oraz aktywność zawodowa mieszkańców wsi, (w:) Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności, (red.) J. Domalewski, CEKiN, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-32.
  • Stanny M., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu komponentów rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich Zielonych Płuc Polski, (w:) Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią natura 2000, (red.) A. Bołtromiuk, IRWiR PAN, Warszawa, s. 41-60.
  • Stanny M., 2011, Dyspersja przestrzenna poziomu rozwoju społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce, (w:) Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, (red.) B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, IPiSS, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa-Katowice, s. 258-270.
  • Stanny M., 2011, Zróżnicowanie struktur demograficznych a poziom aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Pomorza, (w:) Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu - ujęcie przestrzenne, (red.) M. Stanny, Monografia 197 IEiZ, Politechnika Koszalińska, s. 33-52.
  • Stanny M., 2011, Perspektywy przemian demograficznych i społeczno-zawodowych ludności wiejskiej i ich implikacje, (w:) Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnoza, strategie, koncepcje polityki., (red.) I. Nurzyńska i M. Drygas, IRWiR PAN, s. 103-124.
  • Stanny M., 2011, Wieś jako przedmiot badań demograficznych, (w:) Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, (red.) M. Halamska, EUROREG, Scholar, Warszawa, s. 97-116.
  • Stanny M., 2010, Ludność wsi i jej aktywność zawodowa - tendencje zmian na obszarach wiejskich, (w:) Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, (red.) M. Stanny i M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa, s. 29-60.
  • Stanny M., Czarnecki A., 2010, The Level and Determinants of Sustainable Rural Development in the Region of Green Lungs of Poland [in:] Linking Competitiveness With Equity And Sustainability: New Ideas For The Socio-Economic Development Of Rural Areas. (seria: Rural areas and development - vol. 7), University of Debrecen, European Rural Development Network, Warsaw, s. 197-212.
  • Stanny M., 2010, Regionalne zróżnicowanie nadwyżek wiejskich zasobów pracy w Polsce, (w:) Uwarunkowania rynku pracy w Polsce - aspekty regionalne, (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, WSE, IPiSS, Białystok - Warszawa, s. 373 - 387.
  • Stanny M., 2010, Starość a wykształcenie - ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego), (w:) Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, (red.) D. Kałuża, P. Szukalski, Wydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 150-163.
  • Stanny M., Kosowska U., 2010, Determinanty zachowań prokreacyjnych - pomiędzy wschodem a zachodem Europy, (w:) Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, (red.) B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, IPiSS, Warszawa - Katowice, s. 146 -159.
  • Stanny M., 2009, Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce - ujęcie przestrzenne, (w:) Turystyka we współczesnej gospodarce, (red.) Wł. Deluga, Politechnika Koszalińska, Koszalin, Monografia 160, s. 227-240.
  • Stanny M., 2009, Pochodzenie terytorialne ludności i problem struktury demograficznej obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, (w:) Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka, wybrane problemy, (red.) D. Zawadzka, PTE Koszalin, Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin, s. 43-57.
  • Stanny M., 2009, Demograficzne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy, (w:) Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS i WSE w Białymstoku, Białystok, s. 327-340.
  • Rosner A., Stanny M., 2008, The Impact of Demographic Factors on the Problems of the Labour Market in Poland, (in:) Transforming Rural Life in Poland: Surveys of Policy Issues and Evidence, (ed.) K.S. Howe, Studies and Monographs no 1, Institute of Rural and Agricultural Development, s. 7-21.
  • Stanny M., 2008, Polski model rodziny w świetle europejskiego trendu zmian zachowań demograficznych, (w:) Unia Europejska - społeczne i gospodarcze aspekty integracji, (red.) Z. Biegański, J. Jackowicz,  WSP TWP, Warszawa, s. 98-110.
  • Stanny M., 2008, Пространственная неоднородность степени устойчивости трудового рынка в сельской местности в Польше, (в:) Проблемы управления социально-экономическими процессами регионов, Калининградская Высшая Школа Управления, Калининград, c. 64-71.
  • Rosner A., Stanny M., Zawalińska, 2007, Spatial Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland vis-à-vis Transformation Dynamics in the Pre-Accession Period, (in:) Values and challenges in designing the European rural structures - research network experience, (eds) D. M. Voicilas, M Tudor, Institute of Agricultural Economics Romanian Academy, Institute of Agricultural and Food Economics, Bucarest-Warsaw , s. 135-146.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Wykorzystanie zasobów pracy na wsi - uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne, (w:) Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, (red.) M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45-60.
  • Stanny M., 2007, "Kapitał" ludzki obszarów popegeerowskich - korelaty marginalizacji społecznej, (w:) Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, (red.) I. Sobczak, PTD Warszawa-Gdańsk, UG, Gdańsk, s. 164-173.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce a dynamika przemian, (w:) Programowanie rozwoju gospodarczego. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, (red.) K. Heffner, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, KND PAN, KNoPiPS PAN, KPZK PAN, Opole, s. 327-338.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 27-46.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 47-114.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 115-152.
  • Heffner K., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 153-165.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzystaniu z instrumentów polityki rozwoju gminy, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 189-202.
  • Rosner A., Heffner K., Stanny M., 2007, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich a dynamika przemian, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 203-222.
  • Stanny M., 2007, Zróżnicowanie struktur demograficznych a stopień zrównoważenia rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, (w:) Prognozowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, (red.) K. Malik, Politechnika Opolska, Samorząd Woj. Opolskiego, KND PAN, KNoPiPS PAN, KPZK PAN, Otmuchów, s. 321-333.
  • Stanny M., 2007, Demografia na kierunkach ekonomicznych szkół wyższych - po co?, (w:) Nauczanie demografii w szkołach wyższych, (red.) D. Kałuża, J.T. Kowalewski, KND PAN i Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 53-60.
  • Stanny M., 2005, Marginalizacja na obszarach popegeerowskich - społeczna konsekwencja transformacji, (w:) Wykluczenie społeczne, (red.) L. Frąckiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 245-259.
  • Stanny M., 2004, Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem, (w:) Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, (red.) M. Kłodziński i Wł. Dzun, IRWiR PAN, Warszawa, s. 187- 206.
  • Zdrojewski E.Z., Stanny M., 2003, Zmiany natężenia i kierunków migracji na wsi popegeerowskiej w latach 90., (w:) W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, (red.) K. Frysztacki, K. Heffner, PIN Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Opole, s. 356-371.
  • Stanny M., Sasin M., 2003, Bezrobocie jawne i ukryte ludności związanej z rolnictwem indywidualnym na tle zróżnicowania funkcjonalnego gmin na obszarach popegeerowskich (przykład woj. zachodniopomorskiego), (w:) Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa, s. 335-349.
  • Stanny M., Sasin M., 2002, Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich (przykład województwa zachodniopomorskiego), (w:) Problemy polskiej wsi na przełomie wieków, (red.) L. Frąckiewicz, M. Król, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 123-136.
  • Stanny M., Sasin M., 2002, Bezrobocie jawne i ukryte na tle cech demograficzno-społecznych ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w województwie zachodniopomorskim, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-demograficznym, (red.) E. Rydz, PAP w Słupsku, PTG w Warszawie, Słupsk, s. 51-62.
  • Stanny M., Cychowska A., 2002, Matrymonializacja wiejskiego społeczeństwa popegeerowskiego w kontekście procesów modernizacyjnych w Europie, (w:) Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, (red.) L. Pałasz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Informatyczna w Gorzowie Wlkp., Szczecin, s. 581-586.
  • Stanny M., 2002, Wpływ transformacji ustrojowej na dysproporcje w rozwoju ludności rolniczej (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), (w:) Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce - aspekt regionalny, (red.) U. Łangowska-Szczęśniak, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 151-160.
  • Stanny M., 2001, Proces koncentracji ludności w rolnictwie indywidualnym na obszarach „popegeerowskich" (przykład województwa zachodniopomorskiego), (w:) Teraźniejszość i przyszłość demograficzna Polskich regionów, (red.) J.T. Kowaleski, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 213-226.
  • Stanny M., 2000, Wpływ migracji definitywnych na proces koncentracji ludności w Polsce w latach 1976-1995, (w:) Procesy i formy ruchliwości przestrzennej w okresie przemian ustrojowych, (red.) D. Szymańska, UMK, Toruń, s. 109-118.
  • Stanny M., 2000, Proces redystrybucji ludności na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim w latach 1988-1996, (w:) Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, (red.) L. Pałasz, A. Suszyński, Akademia Rolnicza w Szczecinie - Politechnika Koszalińska, Szczecin, s. 399-408.
  • Stanny M., 2000, Charakterystyka podstawowych czynników determinujących proces przemian ludnościowych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, (w:) Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, (red.) J. Tomaszewski, PTG - Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000, s. 232-235.
  • Stanny M., 2000, Rozmieszczenie ludności na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 1988-1996, (w:) Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, (red.) B. Górz, ZGE UMCS, KGRiGŻ PTG, Lublin, s. 291-300.
  • Stanny M., 2000, Zobowiązania międzynarodowe Polski w odniesieniu do mniejszości narodowych, (w:) Polska w drodze do Unii Europejskiej,(red.) B. Polak, D. Magierek, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 181-188.
  • Stanny M., 1998, Przemiany ludnościowe miasta Połczyn Zdrój (1975 - 1996), (w:) Połczyn Zdrój: studia z dziejów miasta, (red.) B. Polak, Muzeum Okręgowe w Koszalinie, Koszalin - Połczyn Zdrój, s. 185-201.
  • Zdrojewski E.Z., Stanny M., 1996, Zmiany dynamiki i struktury bezrobocia na Pomorzu Środkowym, (w:) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacji Pomorza Środkowego, (red.) M. Jasiulewicz, B. Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 137-142.
  • Stanny M., 1996, Formy życia społeczno-kulturalnego mniejszości ukraińskiej na Pomorzu Środkowym, (w:) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacji Pomorza Środkowego, (red.) M. Jasiulewicz, B. Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 341-353.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH

  • Rosner A., Stanny M., 2018, Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (179), s. 281-292.
  • Komorowski Ł., Stanny M., 2017, Publiczny transport zbiorowy na obszarach wiejskich - wnioski z badań, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zeszyt 3 (tom XIX), s. 129-136.
  • Stanny M., Strzelczyk W., 2017, Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego - kwerenda międzynarodowa, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 49 (1), s. 372-383.
  • Stanny M., Zarębski P., Czarnecki A., Skokowski J., Didkowska J., Wojciechowska U., Jura P., 2016, Interpretacja przestrzenno-czasowych wzorców umieralności na raka szyjki macicy i raka piersi w Polsce, Nowotwory. Jurnal of Oncology, Tom 66, Suplement 2, s. 88.
  • Stanny M., Hoffmann R., Śliwowska Z., 2016, Miasto - wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym,  Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej Nr 20 (1), s. 265-279.
  • Stanny M., Rosner A., Kozdroń E., 2016, Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland, Kwartalnik Nr 4 (173), s. 29-47.
  • Stanny M., Strzelczyk w., 2015, Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce, SERIA, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 4.
  • Stanny M., 2014, Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska - o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, Wieś i Rolnictwo, nr 1 (162), s. 123-138.
  • Stanny M., 2014, Zróżnicowanie terytorialne  wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi, (w:) Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, (red.) A. Rączaszek, W. Koczur, Studia Ekonomiczne, Uniwersytety Ekonomiczny w Katowicach, 167 Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice, s. 9-21.
  • Stanny M., 2013, Typology of Peripheral Rural Areas - Anatomic Approach,  [in:] Transformation Processes of Rural Areas, (eds.) W. Kamińska, K. Heffner,  Studia Regionalia KPZK PAN, Warszawa, vol. 36, pp. 37-5.
  • Stanny M., 2013, Ocena poziomu rozwoju gmin wiejskich w Polsce pod względem ich charakterystyki demograficznej, (w:) Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, (red.) A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Uniwersytety Ekonomiczny w Katowicach, 103 Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice, s. 180-194.
  • Stanny M., 2012, Modele funkcjonalne wiejskich obszarów peryferyjnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIV, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Białystok, s. 110-115.
  • Stanny M., 2012, Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasobów pracy, Polityka Społeczna, nr 7, s. 1-9.
  • Stanny M., 2012, Zasoby demograficzne wsi - kierunki reagowania na zmianę, Polityka Społeczna, nr 8, s. 1-5.
  • Stanny M., 2011, Analiza poziomu komponentów rozwoju zrównoważonego i ocena stopnia ich zrównoważenia na obszarach wiejskich, (w:) Ekonomia przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, (red.) Jadwiga Suchecka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 253, s. 99-114.
  • Stanny M., 2011, Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (151), s. 59-75.
  • Stanny M., 2010, Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000, Wieś i Rolnictwo, nr 1, s. 93-105.
  • Stanny M., 2010, Spatial diversification of the balance on the labour market in rural areas in Poland, Bulletin of Geography Socio-Economic Series no. 14, s. 103-111.
  • Stanny M., 2009, Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (145), s. 246-257.
  • Stanny M., 2008, Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce - ujęcie typologiczne, Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (140), s. 116-129.
  • Rosner A., Stanny M., 2008, Poland's Ageing Workforce, The replenishment of the rural labor force in Poland through 2030,  ACADEMIA, Polska Akademia Nauk, Nr 3 (15), s.12-15.
  • Stanny M., 2008, Problematyka społeczna na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego - przykład wsi popegeerowskiej, (w:) Rola gospodarstw wielkoobszarowych w zagospodarowaniu wsi woj. zachodniopomorskiego, (red.) M. Jasiulewicz i M. Stanny, Biuletyn 239,  KPZK PAN, Warszawa, s. 93-108.
  • Stanny M., 2008, Wykluczenie strukturalne „kapitału" ludzkiego obszarów postpegeerowskich - przykład wsi zachodniopomorskiej, (w:) Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr  3, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,  s. 407-416.
  • Rosner A., Stanny M., 2008, Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r., Polityka Społeczna 1, s. 1-5.
  • Stanny M., 2008, Motywy decyzji edukacyjnych studentów kierunku Ekonomia w IEiZ PK, Zeszyty Naukowe IEiZ PK, Nr 11, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 89-102.
  • Stanny M., Orzechowska W., 2006, Demograficzne determinanty zmian na rynku pracy w powiecie szczecineckim, Wyższa Szkoła Kupiecka, Studia Kupieckie 1,2/2005/2006, Łódź, s.167-181.
  • Stanny M., 2006, Związek między charakterystyką sektora rolnego i ludności rolniczej na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, Wieś i Rolnictwo 2 (131), s. 119-135.
  • Stanny M., 2006, Typologia gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego z punktu widzenia rozwoju ilościowego ludności - czynniki zmian, Wieś i Rolnictwo 3 (132), s. 117-131.
  • Stanny M., 2005, Klasyfikacja gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego według komponentów przyrostu rzeczywistego, (w:) Problemy demograficzne w regionach nadmorskich w procesie integracji europejskiej, (red.) J. Czerwieński, Biuletyn Informacyjny PTD, nr 28/B, Warszawa, s. 104-121.
  • Stanny M., 2004, Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich a gospodarka rolna w latach dziewięćdziesiątych (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego), Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Zeszyt 10, s. 5-20.
  • Stanny M., 2003, Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym a struktura zatrudnienia w woj. zachodniopomorskim, (w:) Bezrobocie na wsi polskiej, (red.) H. Godlewska, SGH, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Materiały i Prace, tom LXXXVII, Warszawa, s. 55-68.
  • Stanny M., Sasin M., 2003, Zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wieś i Rolnictwo, nr 1 (118), s. 113-125.
  • Stanny M., 2003, Ocena poziomu rozwoju demograficznego ludności wiejskiej i ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w woj. zachodniopomorskim metodą wzorca rozwoju, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom V, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Koszalin, s. 140-148.
  • Stanny M., 2003, Struktura demograficzna na wsi popegeerowskiej - stan i perspektywa, (w:) Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, (red.) B. Górz i Cz. Guzik,  Studia Obszarów Wiejskich, tom IV, IGiPZ PAN, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Warszawa, s. 97-108.
  • Stanny M., 2001, Ruch naturalny i wędrówkowy ludności, (w:) Przemiany demograficzne w byłych i obecnych województwach nadmorskich Polski, (red.) E.Z. Zdrojewski, Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Demograficznego Nr 22/B, Warszawa, s. 48-58.
  • Stanny M., 2000, Zmiany koncentracji ludności w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 4, s. 41-53.
  • Stanny M., 2000, The Influence of Definitive Migration on the Process of Population Concentration in Poland in 1976, 1985 and 1995, (in:) Polish Population Review, No.17, Polish Demographic Society, Central Statistical Office, Warsaw, s. 79-96.
  • Stanny M., 1998, Predicted directions in the demographic development of western coastal voivodeships (of Szczecin and Koszalin) to the year 2020, (in:) Polish Population Review, No.12, Polish Demographic Society, Central Statistical Office, Warsaw, s. 103-108.
  • Stanny M., 1998, Polityka państwa wobec mniejszości narodowych, Rocznik Koszaliński, nr  29, s. 264-273.
  • Stanny M., 1997, Wybrane elementy form życia społeczno-kulturalnego mniejszości narodowych w Polsce w latach 1945-1995, Rocznik Koszaliński, nr  27, s. 171-186.

  ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH POPULARNONAUKOWYCH

  • Halamska M., Stanny M., Wilkin J., 2018, Continuity and Change - One Hundred Years of Polish Countryside, Annual Report 2018, Polska Akademia Nauk, s. 17-19.
  • Rosner A., Stanny M., 2016, Niesielskie życie daleko od szosy - cz. 1, ACADEMIA, Polska Akademia Nauk, Nr 3 (47).
  • Stanny M., 2009, Aktywność społeczna, czyli dobro powszechnie pożądane w demokracji, (w:) Przewodnik po społecznych formach aktywności, Lokalna Agenda 21 Pomorza Środkowego, Koszalin, s. 6-16.
  • Rosner A., Stanny M., 2008, Reprodukcja zasobów pracy w Polsce w perspektywie do 2030 roku (Ile nas do pieczenia chleba?), ACADEMIA, Polska Akademia Nauk, Nr 3 (15), s. 12-16.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Wykorzystanie zasobów pracy na wsi - uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne, Nowe Życie Gospodarcze (dodatek specjalny), XI, s. 9-11.
  • Stanny M., 2006, Kapitał ludzki wsi popegeerowskiej - korelaty wykluczenia społecznego, Problemy Społeczne nr 6, s. 54-57.
  • Stanny M., 2002, Портрет національних меншини та Національний перепис населення Польщі (2002), Український тижневник ,, Наше Слово", номер 16 (2333), Варшава 21.04.2002, с. 1,9.
  • Stanny M., 1998, Число українців у Польщі - статистика чи лише погляд? Український тижневник ,,Наше Слово", номер 36 (2145), Варшава 06.09.1998, с. 6-7.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Obszary wiejskie w województwie podkarpackim na podstawie badania Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, 2018, IRWiR PAN, Podkarpackie ROT, Rzeszów-Warszawa (autorzy raportu: M. Stanny, A. Rosner, Ł. Komorowski).
  • MROW 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Synteza, EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
  • Abstrakt postera pt. Ewolucja struktury wieku ludności wiejskiej w procesie przejścia demograficznego. Dynamika czasowa i przestrzenna (autorzy: M. Stanny, Ł. Komorowski, R. Hoffmann) opublikowany w "II Kongres Statystyki Polskiej. Streszczenia wystąpień", s. 195-196, GUS, lipiec 2018.
  • Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, 2016-2018, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; kierownik projektu.
  • Drygas M, Nurzyńska I., Rosner A., Stanny M., Zagórski M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Synteza, RAPORT, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN, ss. 35.
  • Stanny M., 2010, Wiejski rynek pracy oraz aktywność zawodowa mieszkańców wsi. Raport realizowany w ramach projektu PO KL: Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce- CEKIN, IRWiR PAN - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), ss. 31.
  • Rosner A., Stanny M., 2010, Dobór gmin, do których skierowany jest program rozwoju sieci Centrum Aktywności dla dzieci i młodzieży. Ekspertyza wykonana na zlecenie: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, Warszawa, ss. 29.
  • Stanny M., 2010, Demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi. Ekspertyza wykonana na zlecenie: Biura Analiz i Dokumentacji Senatu RP, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Opinie i Ekspertyzy OE-147, Warszawa, ss. 33.
  • Stanny M., 2009, Analiza przestrzenna poziomu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski - cz. I. pt. Empiryczna próba przestrzennej analizy komponentów poziomu rozwoju zrównoważonego i ocena stopnia ich zrównoważenia na obszarach wiejskich Zielonych Płuc Polski. Ekspertyza wykonana na zlecenie: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Falentach, Warszawa-Falenty, ss. 48.
  • Stanny M., 2006, Ekspertyza w zakresie wykorzystania społeczno-ekonomicznego potencjału zasobów ludzkich w gminach powiatu wałeckiego. Ekspertyza realizowana na zlecenie Fundacji „Nauka dla środowiska", w ramach Schematu I SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowo oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7. „ Pilotażowy Program Leader+", Koszalin, ss. 61.
  • Stanny M., 2006, Społeczeństwo obywatelskie na obszarach wiejskich, (w:) Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Ekspertyza realizowany w ramach Schematu I SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+",  Projekt „Lepsza wieś", Nr umowy L/01/159/2005, Fundacja „Nauka dla Środowiska", Koszalin 2006, ss. 35.
  • Stanny M., 2006, Tożsamość regionalno-kulturowa społeczności lokalnej, (w:) Diagnoza stanu uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego.  Projekt realizowany w ramach Schematu I SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+",  Projekt „Lepsza wieś", Nr umowy L/01/159/2005, Fundacja „Nauka dla Środowiska", Koszalin 2006, ss. 52.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Rada Naukowa IRWiR PAN
 • Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (kadencja 2007-2010; 2011-2014; 2015-2018);
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN (kadencja 2007-2010);
 • Sekcja Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN (od 2001);
 • Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (od 2003);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od 2008);
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (2003-2013);
 • Polskie Towarzystwo Demograficzne (od 2000), członek Zarządu PTD z ramienia Komisji Rewizyjnej.

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2004 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora

2008 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy

2009 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej zadziałalnośc dydaktyczną i organizacyjną

2014 - Nagroda indywidualna Dyrektora Instytutu IRWIR PAN

2015 - Odznaka honorowa "Zasłużony dla rolnictwa" nadana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2015 - Poster Award 8th International Conference on Population Geographies, The  Univetsityof Queensland, Brisbane, Australia (03.07.2015)  HIGHLY COMMENDED