Badania

Strona główna / Badania / Pomoc społeczna wobec wiejskich rodzin problemowych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Okres realizacji: 31.10.2005-30.10.2007
Nr 1H02E 027 29


Syntetyczny opis uzyskanych wyników
Celem projektu była diagnoza potrzeb rodzin problemowych w rejonach rolniczych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rozpoznanie opinii o wykorzystywanych przez instytucje pomocy społecznej instrumentach wsparcia oraz ocena ich efektywności.
Głównemu celowi projektu podporządkowana została strategia realizacji badań terenowych, począwszy od projekcji narzędzi badawczych, wyboru kategorii respondentów, po określenie instytucji, w których były one przeprowadzane. Zgodnie z założeniami projektu uwzględniono dwie grupy respondentów. Pierwsza obejmowała osoby korzystające z różnego typu świadczeń opieki społecznej, druga natomiast osoby świadczące różnego rodzaju usługi w zakresie szeroko rozumianej opieki społecznej. Badania terenowe zostały zlokalizowane w ściśle określonym typie środowiska wiejskiego tzn. w strefach kumulacji różnego typu problemów o charakterze społeczno-ekonomicznym, zakładając, że mieszkańcy są tu szczególnie narażeni na ubóstwo, a rodziny na dezorganizację. Wybrano siedem gmin, spełniających te kryteria, które położone są na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. 
Badanie rodzin problemowych obejmowało ich warunki socjalno-bytowe oraz opinie respondentów o funkcjonowaniu instytucji pomocy społecznej jak też oczekiwania wobec tych placówek. Ważnym aspektem badania było rozpoznanie stanowiska osób korzystających z pomocy opieki społecznej, jak i pracujących na rzecz ubogich w kwestii wybranych kierunków i rozwiązań stosowanych w krajach UE.
Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają konieczność dalszego doskonalenia strategii postępowania wobec rodzin i jednostek wymagających wsparcia socjalnego, doskonalenia kryteriów przyznawania pomocy oraz koniecznej integracji poszczególnych podmiotów uczestniczących w systemie pomocy społecznej.
Stwierdzono również przestrzenną kumulację rodzin problemowych na peryferiach miejscowości wiejskich i obrzeżach gminy. Uzyskany materiał badawczy nie daje co prawda podstaw do jednoznacznych stwierdzeń, wskazujących na przyczyny różnicowania się sytuacji rodzin wiejskich na linii centrum – peryferia gminy, ale stanowić może przesłankę do kontynuowania badań, które wskażą powody koncentracji ubóstwa i patologii w specyficznych strefach gminy.

Powrót