Strona główna / Nauka

Nauka

/ Zakończone projekty

Przygotowanie gospodarstw rolnych do pełnienia funkcji społecznych lub opiekuńczych w kontekście dostępności architektonicznej i koncepcji projektowania uniwersalnego lub racjonalnego usprawnienia

Kierownik projektu: dr Ryszard Kamiński

Instytucja finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: październik 2023 - grudzień 2023

 

 

więcejmore_bullet

Opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy 'Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich' z opisem i częścią analityczną

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rosner
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Okres realizacji: 09.2023-01.2024

więcejmore_bullet

Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne

Kierownik: prof. dr hab. Maria Halamska

Finansowanie: NAWA Urgency Grant Programme

Okres realizacji: wrzesień 2022 - wrzesień 2023

 

więcejmore_bullet

Dać to, czego naprawdę potrzeba - To give what is really needed. Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Sylwia Michalska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") 2014-2020

Okres realizacji: 2020-2023

 

 

więcejmore_bullet

Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów

Kierownik projektu: dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS

Okres realizacji: 2019- 2023

więcejmore_bullet

Przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim wraz z opracowaniem raportu (diagnozy)

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWIR PAN

Instytucja zamawiająca i finansująca: Mazowieckie Centrum Polityki Społeczne

Okres realizacji: od 23 czerwca do 20 listopada 2023

 

więcejmore_bullet

Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

Finansowanie: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)

Okres realizacji: 2022-2023

 

 

więcejmore_bullet

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Ruta Spiewak

Lider Konsorcjum: Kujawsko-Pomorskim ODR w Minikowie

Instytucja finansująca: Instytucja finansująca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Okres realizacji: 2020-2023

 

 

więcejmore_bullet

Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów. Na przykładzie alternatywnych sieci żywnościowych.

Kierownik projektu: dr Ruta Spiewak - IRWiR PAN oraz Wojciech Goszczyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2018- 2023

 

więcejmore_bullet

Modele sukcesji w polskim rolnictwie – analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych

Kierownik: dr Michał Dudek

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 6

Okres realizacji: 2022-2023

 

więcejmore_bullet

Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Jakub Jasiński

Lider Konsorcjum: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI)

Instytucja finansująca: Instytucja finansująca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Okres realizacji: 2021-2022

 

więcejmore_bullet

Jakość rządzenia w regionach UE w czasach Covid-19

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr hab. Paweł Chmieliński

Główny wykonawca: Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg (Szwecja)

Instytucja zamawiająca i finansująca: Komisja Europejska (DG for Regional and Urban Policy, European Commission)

Okres realizacji: 2021- 2022

więcejmore_bullet

Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Okres realizacji: 2021- 2022

 

 

więcejmore_bullet

Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi

Kierownik projektu: dr Aleksandra Bilewicz

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA 5

Okres realizacji: 2.11.2021-1.11.2022

więcejmore_bullet

Horyzont 2020: SURE-FARM - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems (Zwiększenie odporności europejskich systemów rolniczych)

 

Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Finansowanie: Horyzont 2020

Okres realizacji: 1 czerwca 2017- 31 maja 2021

więcejmore_bullet

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

Kierownik projektu: Monika Sochaczewska - ECORYS - koordynator prac merytorycznych, pełniący również funkcję kierownika/koordynatora badania i zespołu badawczego

Zastepca kierownika projektu: dr Mirosław Drygas - ekspert z zakresu funkcjonowania I i II filara WPR

Wykonawca - konsorcjum podmiotów:

1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (lider konsorcjum)

2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach (IUNG-PIB)

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)

4. ECORYS Polska Sp. z o.o.

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: maj 2020 - listopad 2020

więcejmore_bullet

Smart Pleszew

 

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr hab. Monika Stanny

Lider konsorcjum: Urząd Miasta i Gminy Pleszew

Instytucja finansująca: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"

Okres realizacji: 2019-2021

więcejmore_bullet

Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady

 

Kierownik badania: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN
Okres realizacji: 2020-2021

więcejmore_bullet

Moja SMART wieś – IDEA i FAKT

Kierownik projektu: dr Anna Rosa
Okres realizacji: 2020-2021

więcejmore_bullet

Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa

Kierownik projektu: dr Anna Rosa

Instytucja finansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Okres realizacji: 2020-2022

więcejmore_bullet

Integracja zasobów kapitału naturalnego z Systemem Rachunków Narodowych

 

Kierownik projektu: mgr Błażej Jendrzejewski

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM

Okres realizacji: 2019- 2021

więcejmore_bullet

Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Gradziuk

Instytucja zamawiająca i finansująca: Polityka Insight sp. z o.o.

Okres realizacji: 2021

więcejmore_bullet

Przygotowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie raportu metodologicznego do przeprowadzenia diagnozy i opracowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski

Instytucja zamawiająca i finansująca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Okres realizacji: 2021

więcejmore_bullet

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi

Kierownik projektu: dr Konrad Burdyka

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2017- 2021

 

 

więcejmore_bullet

Migranci sezonowi na wsi i ich rola w lokalnej gospodarce: Efektywne i inkluzywne modele lokalnej konsumpcji

Kierownik projektu: dr hab. Adam Czarnecki

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA

Okres realizacji: 2019-2020

 

 

 

więcejmore_bullet

Wpływ wspólnej polityki rolnej na przemianę pokoleniową, rozwój lokalny i miejsce pracy na obszarach wiejskich. Możliwości i wyzwania związane z odnową pokoleniową na obszarach wiejskich

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Komisja Europejska, DG AGRI

Okres realizacji: 2019- 2020

więcejmore_bullet

Opracowanie narzędzia badawczego i wstępnej analizy procesu skracania łańcucha dostaw żywności w kontekście występowania pandemii COVID - 19

Kierownik projektu: dr Michał Dudek

Lider Konsorcjum: Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich Rurall

Instytucja zamawiająca i finansująca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Okres realizacji: 2020

więcejmore_bullet

Wiejskie okruchy pandemii – społeczności i ich instytucje

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Halamska

Instytucja finansująca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Okres realizacji: 2020

więcejmore_bullet

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt realizowany w ramach programu "DIALOG" - Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego.

Okres realizacji: 2017-2020

 

 

więcejmore_bullet

Rola i zadania kluczowych partnerów systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS)

Kierownik projektu: dr Mirosław Drygas

Wykonawca ekspertyzy - konsorcjum podmiotów:

1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (lider konsorcjum)

2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach (IUNG-PIB)

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: 20.02.2020 - 6.07.2020

 

 

więcejmore_bullet

Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Charakter badania: ewaluacja ex-post

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Okres realizacji: kwiecień - październik 2019

Wykonawcy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wolański sp. z o. o.

więcejmore_bullet

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Kierownik projektu: dr Anna Rosa (zespołu IRWiR PAN)

Wykonawcy: pracownicy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, z IRWiR PAN: dr hab. Monika Stanny, dr Konrad Burdyka,

Instytucja zamawiająca i finansująca: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: wrzesień 2017 - październik 2019

 

więcejmore_bullet

Media jako źródło wiedzy rolników

Kierownik projektu: dr Sylwia Michalska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: październik 2018 - grudzień 2019

 

więcejmore_bullet

Moja SMART wieś

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Smart village - Inteligentna wieś"

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski

Okres realizacji: 2019

Strona internetowa: smart.irwirpan.waw.pl

więcejmore_bullet

Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych - publikacja książkowa

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych - publikacja książkowa"

Kierownik projektu: dr Konrad Burdyka

Okres realizacji: 2019

więcejmore_bullet

Ekonomia polityczna reform agrarnych

Kierownik projektu: dr hab. Marta Błąd

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS

Okres realizacji: 2016-2018

więcejmore_bullet

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Publikacja: Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne"

Kierownik: dr Wojciech Strzelczyk

więcejmore_bullet

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi"

Kierownik: dr Adam Czarnecki

więcejmore_bullet

Organizacje rolnicze w Polsce: ich siła i wpływ na politykę państwa

Kierownik projektu: dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipec 2014-lipiec 2017

więcejmore_bullet

Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Halamska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipiec 2014-styczeń 2017

więcejmore_bullet

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Kierownik projektu: prof. dr hab. Izabella Rylska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VII, panel HS2

Okres realizacji: 2015-2017

więcejmore_bullet

„Marketing, promocja i analiza rynku: analiza ekonomicznych uwarunkowań produkcji w wybranych typach gospodarstw ekologicznych. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.”

Kierownik projektu: dr Mirosław Drygas

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2017 r.

 

więcejmore_bullet

Rural Policy Review - analiza ekspercka i usługi doradzczo-konsultacyjne dla ekspertów z OECD realizujących na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przegląd polityk wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rozwoju (Departament Strategii i Rozwoju)

Okres realizacji: czerwiec- sierpień 2016

 

więcejmore_bullet

Młodzież w krajach (post)komunistycznych - potencjał innowacyjny, nowe konteksty, nowe problemy i nowe wyzwania

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szafraniec

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs HARMONIA 4

Okres realizacji: 2013-2015

 

więcejmore_bullet

Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego

N N112 129036


Kierownik projektu: dr Mirosław Drygas
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2009-2012

więcejmore_bullet

Wiejskie obszary depopulacyjne. Delimitacja i charakterystyka. Próba wieloczynnikowej delimitacji obszarów depresji demograficznej oraz charakterystyka struktury gospodarczej i społecznej tych obszarów

N N114 122337


Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Rosner
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2009-2012

więcejmore_bullet

Lokalne Grupy Działania w społecznościach wiejskich: między interwencją a interakcją. Ewaluacja pilotażowego programu LEADER+

N N116 251836


Kierownik projektu: doc. dr hab. Izabella Anna Bukraba-Rylska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2009-2011

więcejmore_bullet

Znaczenie drugich domów dla rozwoju obszarów wiejskich

N N114 122935


Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystian Heffner
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

więcejmore_bullet

Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego

N N114 123035


Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Halamska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy promotorski

więcejmore_bullet

Sytuacja ekonomiczna wielozawodowych rodzin rolniczych

N N112 049635


Kierownik projektu: dr Marta Błąd
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

więcejmore_bullet

Ocena realizacji celu produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa dolnośląskiego w warunkach zrównoważonego rozwoju

N N114 207834


Kierownik projektu: dr hab. Barbara Kutkowska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2008-2010

więcejmore_bullet

Strategie rozwoju gmin wiejskich - podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

N N115 118434


Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2008-2010

więcejmore_bullet

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polskich

N R11 0012 04


Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Kłodziński
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Typ projektu: rozwojowy

Okres realizacji: 5/05/2008-4/05/2011

więcejmore_bullet

Badanie porównawcze efektów wpływu polityki rozwoju obszarów wiejskich na gospodarkę krajową i regiony w Polsce i Finlandii

N N114 019 32/1216


Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek KLANK
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 2007-2009

więcejmore_bullet

Wielofunkcyjność rolnictwa - podstawy identyfikacji, kwantyfikacji oraz powiązania z instrumentami polityki rolnej

N N112 050634


Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2008-2010

więcejmore_bullet

Porzucona generacja" - ścieżki edukacyjne i wchodzenie w dorosłość

Nr 1 H01F 011 30

 

Kierownik projektu: doc. dr hab. Krystyna Szafraniec

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 21/04/2006 - 20/04/2009

więcejmore_bullet

Przyczyny zróżnicowanej strategii inwestycyjnej i dynamiki rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w okresie przed i po wstąpieniu do UE

N N114 3974 33


Kierownik projektu: dr Beata Pięcek

Typ projektu: habilitacyjny

Okres realizacji:  2007-2009

więcejmore_bullet

Lokalne inicjatywy pozarządowe w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

Nr 1 H02C 069 27

 

Kierownik projektu: dr Ryszard Kamiński

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 15/11/2004 - 14/03/2008

więcejmore_bullet

Aktywizacja rolnicza Karpat Polskich poprzez implementacje traktatu akcesyjnego z Unią Europejską

Nr 1 H02C 091 30


Kierownik projektu: doc. dr hab. inż. Wiesław Musiał

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 20/06/2006 - 19/06/2008

więcejmore_bullet

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian

Nr 1 H02C 069 29


Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Rosner

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 16/11/2005 - 15/11/2007

więcejmore_bullet

Pomoc społeczna wobec wiejskich rodzin problemowych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Nr 1 H02E 027 29


Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 31/10/2005 - 30/10/2007

więcejmore_bullet

Wpływ migracji międzynarodowych na zasoby społeczności wiejskich. Świadomość dyskursywna, świadomość praktyczna

Nr 1 H01H 006 29


Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Wieruszewska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 31/10/2005 - 30/12/2007

więcejmore_bullet