Badania

Strona główna / Badania / „Marketing, promocja i analiza rynku: analiza ekonomicznych uwarunkowań produkcji w wybranych typach gospodarstw ekologicznych. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.”

Cel główny projektu badawczego

Zidentyfikowanie głównych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych stymulujących oraz ograniczających rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

 

 

Osiągnięciu celu głównego będzie służyć realizacja czterech następujących celów szczegółowych:

1)      Zidentyfikowanie uwarunkowań ekonomicznych i społecznych rozwoju rolnictwa ekologicznego według: siły ekonomicznej i typów gospodarstw oraz w ujęciu makroregionalnym (wg makroregionów FADN jako jednorodnych jednostek terytorialnych).

2)      Zdefiniowanie mocnych i słabych stron rolnictwa ekologicznego, a także zagrożeń i szans dla jego rozwoju (analiza SWOT).

3)      Zbadanie opinii rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne na temat aktualnej i pożądanej przyszłej polityki na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej.

4)      Wypracowanie wniosków i rekomendacji odnośnie rozwiązań systemowych wspierających rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

 

Wyniki badań, wnioski i rekomendacje dla polityki rolnej zostaną zebrane w formie Raportu końcowego. Opracowane materiały zostaną udostępnione i upowszechnione na stronach internetowych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, w zakładce - Badania - służącej upowszechnianiu wyników badań. Przewidywany termin udostępnienia materiałów: grudzień 2017 r.

Rezultaty projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

 

Raport końcowy z badań: Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (plik pdf)

Powrót