Nauka

Strona główna / Nauka / „Marketing, promocja oraz analiza rynku: analiza rynku produkcji ekologicznej w Polsce, w tym określenie szans i barier dla rozwoju tego sektora produkcji; System transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym – określenie barier rozwoju rynku”.

Kierownik projektu: dr Jakub Jasiński

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: czerwiec-listopad 2017 r.

 

Cel badania

Cel ogólny: Badanie systemu transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym i analiza jego wpływu na rozwój rynku ekologicznej żywności.

 

Na cel ogólny składają się następujące cele szczegółowe:

1.      Diagnoza zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę w zakresie agrotechniki (ew. także zootechniki i przetwórstwa spożywczego) wśród rolników ekologicznych - określenie szans, potrzeb i braków na polu dostępnej wiedzy;

2.      Badanie skuteczności (efektywności) systemu doradztwa rolniczego w zakresie produkcji ekologicznej, w tym współpracy pomiędzy doradcami i światem nauki - określenie szans, potrzeb i braków na polu systemu informacji;

3.      Analiza prowadzonych przez ośrodki naukowe badań pod kątem faktycznego zapotrzebowania rolników ekologicznych na wiedzę i innowacje - określenie szans, potrzeb i braków na polu systemu zarządzania nauką;

4.      Diagnoza potencjalnych problemów systemowych związanych z tworzeniem, transferemi dostępnością specjalistycznej wiedzy oraz innowacji w odniesieniu do produkcji metodami ekologicznymi.

 

 

Streszczenie raportu: Skala produkcji ekologicznej w Polsce systematycznie się zwiększa. Przybywa gospodarstw towarowych produkujących ekologiczną żywność z przeznaczeniem rynkowym. Rolnictwo ekologiczne, oprócz swojego podstawowego celu, jakim jest produkcja wysokojakościowej żywności, spełnia również inne funkcje. Zaliczyć do nich należy m.in. zwiększanie dochodów rolniczych, dywersyfikację zatrudnienia na obszarach wiejskich czy troskę o środowisko naturalne oraz o wiejski krajobraz. Wyżej wymienione funkcje rolnictwa ekologicznego są możliwe do spełnienia wtedy, kiedy sektor ten będzie się nieustająco rozwijał, a w jego ramach - w sposób najbardziej efektywny, a zarazem w poszanowaniu zasad towarzyszących produkcji ekologicznej - wzrastać będzie produkcja ekologicznej żywności. Wydaje się, że nie będzie to możliwe bez stosowania coraz bardziej innowacyjnych, a jednocześnie niezmiennie ekologicznych, metod i środków upraw i hodowli oraz bez ścisłej kooperacji rolników i przetwórców ekologicznych ze światem nauki i popularyzatorami nowoczesnych rozwiązań (doradcami). Mając na uwadze powyższe, postanowiono zbadać system transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym i przeanalizować jego wpływ na rozwój rynku ekologicznej żywności. Skoncentrowano się na diagnozie zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę w zakresie agrotechniki, badaniu skuteczności systemu doradztwa rolniczego w zakresie produkcji ekologicznej (w tym współpracy pomiędzy doradcami i światem nauki) oraz analizie prowadzonych przez ośrodki naukowe badań pod kątem faktycznego zapotrzebowania rolników i przetwórców ekologicznych na wiedzę i innowacje. Za pożądany efekt badań uznano zdiagnozowanie potencjalnych problemów systemowych związanych z tworzeniem, transferem i dostępnością specjalistycznej wiedzy oraz innowacji w odniesieniu do produkcji metodami ekologicznymi, jak również opracowanie rekomendacji, których wdrożenie mogłoby wpłynąć na rozwój rynku ekologicznej żywności w Polsce.

 

 

Raport projektu dostępny jest tutaj

 

Rezultaty projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

 

Powrót