Badania

Strona główna / Badania / Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

 

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Umowa nr BDG.zp.23.1.28.2020]

 

Wykonawca - konsorcjum podmiotów:

1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (lider konsorcjum)

2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach (IUNG-PIB)

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)

4. ECORYS Polska Sp. z o.o.

 

Cel i przedmiot badania ewaluacyjnego

Głównym celem tzw. partycypacyjnego badania ewaluacyjnego ex-ante jest dokonanie oceny opracowywanego przez MRiRW projektu Planu Strategicznego WPR z punktu widzenia trafności diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej, zgodności zaplanowanych interwencji (wsparcia finansowego) ze zidentyfikowanymi potrzebami oraz z priorytetami WPR na lata 2021-2027, jak również realnością osiągnięcia założonych celów.

 

Ocena ex-ante będzie dokonywania sukcesywnie w miarę realizacji przez MRiRW kolejnych etapów budowy Planu Strategicznego WPR. Zgodnie z zawarta umową zakres partycypacyjnej oceny ex-ante obejmuje następujące obszary:

1) Wkład planu strategicznego WPR w realizację celów szczegółowych WPR, przy uwzględnieniu potrzeb krajowych i regionalnych oraz potencjału rozwoju, jak również doświadczeń zdobytych podczas wdrażania WPR w poprzednich okresach programowania.

2) Spójność wewnętrzną proponowanego planu strategicznego WPR i jego związek z innymi istotnymi instrumentami.

3) Spójność alokacji zasobów budżetowych z celami szczegółowymi planu strategicznego WPR.

4) Sposób, w jaki oczekiwane produkty przyczynią się do osiągnięcia rezultatów.

5) Ocenę czy określone ilościowo wartości docelowe rezultatów są właściwe, realistyczne, biorąc pod uwagę wartość przewidywanego wsparcia z EFRG i EFRROW.

6) Adekwatność zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do zarządzania planem strategicznym WPR.

7) Odpowiedniość procedur monitorowania planu strategicznego WPR oraz gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji.

8) Adekwatność struktury krajowej sieci WPR w kontekście celów i zadań sieci w okresie programowania 2021-2027.

9) Odpowiedniość celów pośrednich wybranych na potrzeby ram wykonania.

10) Planowane środki, służące zmniejszeniu obciążenia administracyjnego beneficjentów.

11) Uzasadnienie wykorzystania instrumentów finansowych finansowanych z EFRROW.

 

 

Powrót