Badania

Strona główna / Badania / Horyzont 2020: FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne)

IRWiR PAN podpisał umowę na realizację projektu FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Instytut jest jednym z 16 partnerów konsorcjum (z 9 krajów UE), którego liderem jest węgierski think tank E40 Group.

 

Projekt ma na celu określenie i upowszechnienie praktyk w zakresie innowacji społecznych, które mogą przyczynić się do poprawy dobrobytu społecznego rolników i ich rodzin. Istotne jest, aby indywidualni rolnicy i rodziny rolnicze w pełni korzystali z badań i praktyk w zakresie innowacji społecznych, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia powiązań między sektorem rolnym a całym społeczeństwem.

 

Cele szczegółowe
1. Ułatwianie sieciowania i wymiany wiedzy pomiędzy aktorami życia wiejskiego (na poziomie krajowym i europejskim) wokół konkretnych wyzwań społecznych stojących przed rolnikami i ich rodzinami oraz rozwiązań dla tych wyzwań w zakresie innowacji społecznych (uczenie się oparte na uczestnictwie i zwiększony przepływ informacji i pomysłów).

2. Synteza badań i praktyk dotyczących wyzwań społecznych przed jakimi stoją rolnicy i ich rodziny oraz innowacji społecznych jako możliwych odpowiedzi na te wyzwania uwzględniając wiele kontekstów (np. geograficznych, sektorowych i rolniczych).

3. Przedstawianie i udostępnianie rolnikom badań i praktyk w zakresie innowacji społecznych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb rolników i ich rodzin (zarówno pod względem treści, jak i kanałów komunikacji), a także w taki sposób, który zapewni lepsze wykorzystanie praktyk oraz poprawi rentowność gospodarstw i wzmocni więzi ze społeczeństwem.

4. Zapewnienie długookresowej trwałości/aktualności wyników projektu poprzez efektywne ich wykorzystanie i upowszechnianie, ulepszenie wsparcia w zakresie usług doradczych skutecznie docierającego do rolników i ich rodzin, a także przyczynianie się do tworzenia sprzyjającego otoczenia politycznego.

 

Link do strony projektu TUTAJ

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Publikacje związane z projektem:

 

Czarnecki A., Dudek M., Kamiński, R., Komorowski, Ł., Stanny, M., Wilczyńska E. 2021. Mapping Report on Challenges. Poland, 2021. FARMWELL. Improving Farmers' Wellbeing through Social Innovation. POBIERZ (JĘZ. ANGIELSKI)

Powrót