Nauka

Strona główna / Nauka / Przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim wraz z opracowaniem raportu (diagnozy)

 

Przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim wraz z opracowaniem raportu (diagnozy)

 

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata jest przeciwdziałanie przejawom ubóstwa, w tym ubóstwa energetycznego oraz zapewnienie ludności godnych warunków życia. Problematyka ta stała się przedmiotem zarówno dysputy publicznej, jak i analiz empirycznych. Spośród wielu opracowań strategicznych, gdzie zagadnienie ubóstwa wskazuje się jako kluczową kwestię do rozwiązania, jako jeden z ważniejszych należy wymienić Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. W dokumencie tym sformułowano 17 celów które skupiają się na zapewnieniu godnego życia mieszkańcom całego świata. Spośród priorytetów, na pierwszym miejscu wymieniono walkę z ubóstwem we wszystkich jego formach, co uzmysławia z jak ważnym problemem poszczególne instytucje muszą się zmierzyć. O ważkości problemu świadczy również fakt, że także pozostałe cele skupiają się wokół zagadnień związanych z dobrobytem i inkluzją społeczną. W kontekście rosnących cen nośników energii (m.in. gazu, węgla, ropy), a w konsekwencji również prądu, niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na ubóstwo energetyczne.


Zadaniem wykonawcy jest przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim i opracowanie raportu (diagnozy). Realizacja badania zakończona zostanie przedstawieniem tekstowo-graficznego raportu końcowego w zakresie ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim na poziomie poszczególnych powiatów oraz regionów statystycznych.

Powrót