Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

mgr

Łukasz Komorowski

Zakład Ekonomii Wsi

Asystent
Adres email: lkomorowski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 27

Pokój/Room 224 - B

Google Scholar

ResearchGate

ORCID


PROBLEMATYKA BADAWCZA

ekonomia przestrzenna; infrastruktura; smart villages; usługi publiczne; finanse lokalne

 


WYKSZTAŁCENIE

Magister gospodarki przestrzennej ze specjalnością planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2017

Licencjat gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2015


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 09.2017 - Asystent w Zakładzie Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

06.2017 - 08.2017 Specjalista w Zakładzie Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

10.2015 - 05.2017 Analityk ds. planowania strategicznego w GEOPROFIT


PROJEKTY BADAWCZErozwiń


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Wilczyńska E., Pawłowska A., Dudek M., Krupin V., Komorowski Ł. 2022. Pięć debat na pięćdziesięciolecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk - relacja młodych badaczy. Wieś i Rolnictwo, 2 (195), s. 147-158.
  • Dudek M., Komorowski Ł. 2021. Sprawozdanie z konferencji „Konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju rolnictwa" zorganizowanej w ramach III Kongresu Demograficznego przy współudziale Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wieś i Rolnictwo, 4(193), s. 107-117.
  • Opracowanie modelu oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gminy na potrzeby programu wsparcia pt. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020, 2022.
  • Raport metodologiczny do przeprowadzenia diagnozy i opracowania programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie mazowieckim, 2021.
  • Czarnecki A., Dudek M., Kamiński, R., Komorowski, Ł., Stanny, M., Wilczyńska E. 2021. Mapping Report on Challenges. Poland, 2021. FARMWELL. Improving Farmers' Wellbeing through Social Innovation.
  • Standard Inteligentnego Zarządzania Miastem i Gminą Pleszew, Pleszew, 2021.
  • Strategia SMART Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036, Pleszew, 2020.
  • Laboratorium Smart Villages: wizyta w fińskich smart wsiach. Sprawozdanie z 9. spotkania grupy tematycznej ds. smart villages ENRD, 2019.
  • Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich, 2019, IRWiR PAN, Wolański sp. z o.o., Warszawa.
  • Obszary wiejskie w województwie podkarpackim na podstawie badania Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, 2018, IRWiR PAN, Podkarpackie ROT, Rzeszów-Warszawa (autorzy raportu: M. Stanny, A. Rosner, Ł. Komorowski).
  • MROW 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Synteza, EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
  • Abstrakt postera pt. Ewolucja struktury wieku ludności wiejskiej w procesie przejścia demograficznego. Dynamika czasowa i przestrzenna (autorzy: M. Stanny, Ł. Komorowski, R. Hoffmann) opublikowany w "II Kongres Statystyki Polskiej. Streszczenia wystąpień", s. 195-196, GUS, lipiec 2018.
  • Komorowski Ł., 2017, Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego. Co zmienia bezpłatna komunikacja publiczna? Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (praca magisterska na kierunku Gospodarka Przestrzenna w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza).
  • Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (RSI LORIS 2030) poszerzona o ewaluację RSI LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej dokumentu, określającego cele i sposób prowadzenia polityki innowacyjnej w województwie łódzkim (elementy ewaluacji ex-ante), 2017, GEOPROFIT, ECORYS Polska, Warszawa-Łódź.
  • Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Mińsk Mazowiecki, 2017, Mińsk Mazowiecki.
  • Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 za okres 2013-2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Warszawa-Rzeszów.
  • Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026, 2016.
  • Miasta województwa podkarpackiego - perspektywy rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Rzeszów.
  • Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2015, 2016, GEOPROFIT, Rzeszów.
  • Analiza polityki społecznej Miasta Suwałki za lata 2011-2015, 2016, Suwałki.


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Sekretarz Zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research), od 2020
 • Szkoleniowiec z zakresu wdrażania koncepcji smart villages w lokalnych społecznościach, od 2020
 • Ekspert grupy tematycznej ds. smart villages przy Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), 2019-2020
 • Sekretarz Kapituły Konkursu "Moja SMART wieś" (I edycja - 2019, II edycja - 2020/2021).
 • Sekretarz Kapituły II Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, organizowanego przez IRWiR PAN oraz EFRWP, 2019


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Rolnictwa", 2022
 • Wyróżnienie w XV edycji konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej, w kategorii prac magisterskich, 2018
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem, 2017
 • Wyróżnienie w XIII edycji konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze prace dyplomowe dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, w kategorii prac licencjackich, 2016,
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w latach 2014/2015 oraz 2016/2017